• Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
  • email: czasopismo@fe.org.pl
  • tel. +48 85 744 60 96

Wersje elektroniczne czasopisma

Pełne wersje elektroniczne czasopisma "Ekonomia i Środowisko"   59 II 58  II 57 II 56 II 55 II 54 II 53 II 52 II 51 II 50 II 49 II 48 II 47 II 46 II 45 II 44 II 43 II 42 II 41 II 40 II 39 

Spisy treści numerów: 1 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8-9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38I

"Ekonomia i Środowisko" nr 59

 Jerzy Śleszyński, The principles of sustainability

 Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Bożenna Grabińska, Anna Kowalska, Jerzy Solon, Andrzej Affek,

 Bogusława Kruczkowska, Jacek Wolski, Ewa Kołaczkowska, Edyta Regulska, Izabela Zawiska, Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research  methodology

 Maria Urbaniec, Sustainable competitiveness. Opportunities and challenges for Poland’s economy

 Joachim Maes, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES): Highlights and uncertainties of a science-policy interface on biodiversity and ecosystem services

 Piotr Lupa, The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning agroecosystem services

 Justyna Dyduch, The use of the forest fund in the protection of natural resources in Poland

 Marta Sylla, Mapping and assessment of the potential to supply selected ecosystem services at a sub-regional scale. The example of Wroclaw and its surrounding  municipalities

 Agnieszka Wojtach, Ecosystem services in the circular economy

 Hanna Adamska, Irina Kazakowa, Management of land resources and sustainable  development of rural reas

 Anna Bernaciak, The valuation of ecosystem services for the sake of revitalization processes

 Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Krzysztof Adamowicz, Attributes affecting the value of undeveloped real property based of communes of Komorniki and Murowana Goślina

 Ewa Zawojska, Zbigniew Szkop, Mikołaj Czajkowski, Tomasz Żylicz, Economic valuation of ecosystem services provided by the Wilanów Park: A benefit transfer study

 Tomasz Dudek, Recreational potential of forests as an indicator of leisure related services provided by forest ecosystems

 Agnieszka Petryk, Study of soil contamination with heavy metals and cost estimation of its remediation on the example of the city Trzebinia

 Tomasz Głąb, Jakub Jurasz, Janusz Boratyński, The perspective of solar and wind energy utilisation in the copper electrorefinement

 John Stepan, The impact of copper price variation on the economic efficiency and environmental sustainability of KGHM operations

 Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Tomasz Stypka, Application of the modified AHP method  and eco-labels for biomass boiler selection for a small hotel in a mountain region. A case study

 Piotr J. Chmielewski, Patrycja Wysocka, Piotr Matczak, Krzysztof Mączka, Hanna Krzyżyńska,  Connection between ecosystem services of woody plants in the municipality  of Czerwonak and administrative decisions on felling trees and shrubs

 Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, How much is the “wonder of nature” worth?  The valuation of tourism in the great Masurian lakes using travel cost method

 Małgorzata Stępniewska, Dawid Abramowicz, Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands. An example of Szachty in Poznan

 Jacek Zatoński, Population of common swift in Poznan (Poland) and ecosystem  services provided by it

 Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Affek, Anna Kowalska, Bożenna Grabińska, Bogusława Kruczkowska,

 Jacek Wolski, Jerzy Solon, Marek Degórski, Ewa Kołaczkowska, Edyta Regulska, Izabela Zawiska

Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape

 Janina Borysiak, Andrzej Mizgajski, Cultural services provided by urban allotment  garden ecosystems

 Halina Kiryluk, Forest resources as a basis to creation of an integrated tourist product of an area on the example of Białowieza forest

 Leszek Preisner, Origins and history of the Polish Association of Environmental and Resource Economists, 1991–2016 


"Ekonomia i Środowisko" nr 58

Eugeniusz Kośmicki, Geopolityka a koncepcja global governance. Próba oceny zależności

Tadeusz Borys, Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju

Józefa Famielec, Stanislaw Famielec, Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego

Kazimierz Zimniewicz, Zrównoważony rozwój – wizja bez szans na realizację

Małgorzata Burchard-Dziubińska, Polityka inteligentnego i trwałego rozwoju

Kazimierz Górka, Agnieszka Thier, Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014

Anna Dubel, Finansowanie kosztów zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu

Ewa Rauba, Analiza uwarunkowań prawnych gospodarowania wodą w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną w Polsce

Hanna Kruk, Zmiany w systemie ochrony przyrody w Polsce w latach 1989-2015

Urszula Motowidlak, Directions of sustainable transport development compared with environmental and energy safety in Poland

Dorota Wyszkowska, Helena Artemiuk, Pomiar środowiskowej efektywności produkcji w zielonej gospodarce

Elżbieta Lorek, Inteligentny i trwały rozwój warunkiem wzmocnienia konkurencyjności regionu śląskiego

Sviataslau Valasiuk, Mikołaj Czajkowski, Marek Giergiczny, Tomasz Żylicz, Knut Veisten, Iratxe Landa Mata, Askill Harkjerr Halse, Marine Elbakidze, Per Angelstam, „Luckily, a neighbour’s cow is dead”. Mutual disutility from bilateral conservation prospects for the transboundary protected area in the case of the Białowieża Forest

Krystyna Rauba, Możliwości zastosowania metody wyceny warunkowej w procesie wdrażania zasady zwrotu kosztów usług wodnych

Iwona Skoczko, Rafał Miłaszewski, Ewa Szatyłowicz, Magdalena Horysz, Łukasz Malinowski, Jarosław Marciniak, Porównanie efektywności ekonomicznej dwóch złóż wielofunkcyjnych do uzdatniania wody

Mariusz Trela, Zrównoważony transport. próba zastosowania metody COPERT IV do obliczenia emisji zanieczyszczeń z samochodów osobowych w Polsce

Barbara Kryk, Jan Kaczmarczyk, Rachunek efektywności ekonomiczno-ekologicznej inwestycji termomodernizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego

Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko, Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Grażyna Łaska, Środowiskowe uwarunkowania i kierunki zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w aspekcie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Białegostoku

Dariusz Pieńkowski, Wojciech Zbaraszewski, Czy „zielone” gminy są zrównoważone? Analiza uwarunkowań rozwoju gmin na obszarach przyrodniczo cennych

Beata Gładkowska-Chocian, Wpływ udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko na rozwój inwestycji infrastrukturlnych

Mikołaj Jalinik, Obszary leśne w rozwoju turystyki Eugeniusz Komicki, Recenzja ksiazki Hansa Christopha Binswangera: Die Wirklichkeit als Herausforderung. Grenzgänge eines Ökonomen. 12 Essays (Rzeczywistość jako wyzwanie. Przejścia ponad granicami pewnego ekonomisty. 12 esejów)

 

 "Ekonomia i Środowisko" nr 57

Dariusz Pieńkowski, Eugeniusz Kośmicki, Funkcja produkcji gospodarki zamkniętego obiegu

Barbara Jaros, Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce

Tomasz Stypka, Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Możliwości stosowania zmodyfikowanej metody AHP w problemach inżynierii środowiska

Wojciech Piontek, Uwarunkowania realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowań wielomateriałowych

Adam Piasecki, Jakub Jurasz, Michał Mięsikowski, Rozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w województwach wschodniej Polski

Łukasz Kuźmiński, Sieć Baysowska jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem powodziowym na przykładzie ochrony dziedzictwa kulturowego

Dorota Michalak, Analiza ryzyka pogodowego w branży rolnej jako istotny element działań adaptacyjnych do zmian klimatu

 Tomasz Herodowicz, Znaczenie polityki spójności w finansowaniu gospodarki wodnej w Wielkopolsce w latach 2004-2013

Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko, Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS

 Joanna Studencka, Ocena efektywności ekonomicznej źródeł ciepła przy użyciu Analizy Kosztu Życia (LCC) na przykładzie ciepłowni geotermalnej

Monika Kolendo, Czynniki ekonomiczno-środowiskowe w modelowaniu miesięcznego zapotrzebowania na wodę na przykładzie Białegostoku

Łukasz Kolendo, Regionalna analiza przydatności terenów do rozwoju energetyki wiatrowej w świetle wybranych uwarunkowań

Łukasz Szałata, Agata Siedlecka, Cezary Lejkowski, Instalacje fotowoltaiczne jako przykład uzasadnionej ekonomicznie działalności prosumenckiej

Łukasz Szałata, Jerzy Zwoździak, Znaczenie partycypacji społecznej w zarządzaniu środowiskiem - na przykładzie projektu badawczego dotyczącego zarządzania jakością powietrza

Krystyna Rauba, Metoda badania społecznej akceptowalności realizacji zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków

Danuta Guzal-Dec, Rola lokalnych władz samorządowych w kształtowaniu proekologicznej kultury organizacyjnej urzędów gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych (przykład województwa lubelskiego)

Wojciech Zbaraszewski, Działalność gospodarcza parków narodowych w Polsce

Marzena Suchocka, Mariusz Krynicki, Analiza możliwości i zakresu stosowania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa w kontekście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Mirosław Broniewicz, Filip Broniewicz, Karolina Dec, Trwałość konstrukcji budowlanych poddanych oddziaływaniom środowiskowym

Aleksander Kiryluk, Zmiany w technologiach uprawy roli i roślin w województwie podlaskim i ich wpływ na środowisko przyrodnicze

 Adam Chwieduk, Marek Gromiec, Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na przykładzie oczyszczalni ścieków „Czajka”

 Eugeniusz Kośmicki, Recenzja książki U. Romeis, J. Bieker, L. Pot: W poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju ogrodów – koncepcja ogrodu preriowego, München 2015

 

 "Ekonomia i Śodowisko" nr 56

 Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Kryzys gospodarczy i jego wpływ na zrównoważony rozwój

 Emil Mariusz Szymański, Istota i wielowymiarowość renty sozologicznej 

Anna Matel, Tomasz Poskrobko, Contingent valuation method in terms of behavioral economics

 Magdalena Węglarz, Analiza korzyści dla środowiska z otwarcia lokalnego rynku ciepła

 Sylwia Małażewska, Determinanty wyceny krajobrazu rolniczego na przykładzie gminy Góra Kalwaria

 Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko, Analiza wskaźnikowa zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

  Wojciech Kruszyński, Rola komputerowego modelowania wieku wody w poprawie jakości wody w wodociągach i zmniejszaniu kosztów jej uzdatniania

 Agnieszka Trębicka, Ekonomiczne aspekty monitorowania pracy podsystemu dystrybucji wody podczas symulacji komputerowej

  Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka, Zachowania i oczekiwania turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych

 Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz, Finansowanie działalności turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych w regionie Warmii i Mazur

  Jan Krupa, Oleksandr Młynar, Koncepcja produktu turystycznego pod nazwą „Podkarpacki Szlak Miodowy”

 Anna Mazurek-Kusiak, Ocena infrastruktury turystycznej oraz promocja produktów turystycznych Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”

 Marek Andrzej Lebensztejn, Ochrona przyrody oraz aspekty prawne udostępniania turystycznego obszarów chronionych

 Chodkowska-Miszczuk, Stefania Środa-Murawska, Jadwiga Biegańska, Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad ekorozwoju

 Łukasz Tyburski, Paweł Przybylski, Przykłady działań z zakresu ochrony czynnej realizowane w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego

 Agata Kobyłka, Bogusław Sawicki, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa lubelskiego

 Sebastian Juszko, Fizjologiczne reakcje zwierząt na penetrację turystyczną zajmowanej przez nie przestrzeni

 Lidia Bielinis, Ernest Bielinis, Anna Zawadzka, Aneta Omelan, Małgorzata Makowska, Krystyna Kuszewska, Wykorzystanie terenów przyrodniczo cennych województwa warmińsko-mazurskiego w terapii lasem: konteksty, możliwości, ograniczenia

 Agata Lulewicz-Sas, Recenzja książki M. Kożuch (red.), Ekologizacja gospodarki


"Ekonomia i Środowisko" nr 55

Artur Michałowski, Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego

Hanna Kruk, Metody pomiaru i oceny wymiaru ekologicznego rozwoju zrównoważonego na poziomie krajowym i ponadnarodowym

Adam Przybyłowski, Potrzeby informacyjne w zakresie monitorowania zrównoważonej mobliności turystycznej

Michał Ptak, Ochrona środowiska w ramach polityki spójności – ujęcie statystyczne

Ksymena Rosiek, Rachunki gospodarczo-środowiskowe – przegląd międzynarodowy

Henryk Sasinowski, Zarządzanie publiczne jako element innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce

Monika Fiedorczuk, Maciej Muczyński, Znaczenie statystyki publicznej w zakresie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2020

 Joanna Studencka, Krajowe możliwości wykorzystania biomasy jako paliwa

Tomáš Gajdošík, Marian Gúčik, Zuzana Lencsésová, Ensuring the Sustainable Development in Protected Areas in Slovakia

Nina Andreeva, Bazyli Poskrobko, Produkt turystyczny dla twórczych pracowników umysłowych

Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Rozwój funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych

Marianna Dębniewska, Jarosław Skorwider-Namiotko, Poziom rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych powiatów Warmii, Mazur i Podlasia

Adam Pawlicz, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach parków narodowych w Polsce

Sławomir J. Snarski, Marek Martyniuk, Efekty wsparcia zadań gmin w zakresie ochrony środowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w województwie podlaskim

Joanna Pietrzak-Zawadka, Jan Zawadka, Forest therapy jako forma turystyki zdrowotnej

Bartosz Czarnecki, Turystyka czynnikiem rozwoju miast

Małgorzata Matlegiewicz, Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi

Lidia Bielinis, Ernest Bielinis, Anna Zawadzka, Aneta Omeland, Małgorzata Makowska, Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców

Bogusław Sawicki, Agata Kobyłka, Ocena ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

 Eugeniusz Kośmicki, Omówienie rocznika Jahrbuch Ökologie 2016. Gesucht: Weltumweltpolitik. Herausforderungen im Anthropozän (Poszukiwana: globalna polityka środowiskowa. Wyzwania w antropocenie)

"Ekonomia i Środowisko" nr 54

 Agnieszka Thier, Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej

Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym

Łukasz Kolendo, Przestrzenno-środowiskowe determinanty rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podlaskim

Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Walory turystyczne parków krajobrazowych a farmy wiatrowe

Dariusz Łaguna, Finansowe skutki lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeni rolniczej

Marek Nowacki, Zastosowanie Recreation Opportunity Spectrum w zarządzaniu obszarami chronionymi na przykładzie Wielkiej Rafy Koralowej w Australii

Piotr Lityński, Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych.Przykład Krakowa i okolic

Grażyna Anna Ciepiela, Monika Kur-Kowalska, Wykorzystanie zasobów ziemi i produkcji rolniczej w gospodarstwach agroturystycznych położonych w gminach obejmujących tereny Białowieskiego Parku Narodowego

Janusz L. Sokół, Rola zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej na przykładzie gospodarstw agroturystycznych północno-wschodniej Polski

Iwona Skoczko, Rafał Miłaszewski, Agnieszka Kisło, Sylwia Zadrożna, Zależność kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody podziemnej w Suwałkach od jej wydajności

Stanisław Łuniewski, Gospodarka odpadami na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce. Wybrane aspekty

Anna Kiepas-Kokot, Andrzej Łysko, Maciej J. Nowak, Zróżnicowanie obciążeń  gospodarstw domowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w gminach województwa zachodniopomorskiego

Barbara Kryk, Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

Aleksander Panasiuk, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych

Mikołaj Jalinik, Antropopresja w ekoagroturystyce

Marzena Suchocka, Magdalena Błaszczyk, Uczestnicy procesu budowlanego a ochrona drzew

Sławomir J. Snarski, Kierunki i poziom wsparcia gmin w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 oraz perspektywy wsparcia 2014-2020

Eugeniusz Kośmicki, Recenzja książki Petera Schmucka, Die Kraft der Vision. Plädoyer für eine neue Denk–und Lebenskultur, (Siła wizji. Manifest na rzecz nowej kultury myślenia i życia), Oekom Verlag, München 2015

Barbara Kryk, Recenzja książki: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga, Zrównoważony  rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


"Ekonomia i Środowisko" nr 53 

Mariusz Dacko, Paulina Bielecka, Dynamika systemów jako narzędzie przeciwdziałania tragedii dóbr wspólnych

Małgorzata Niestępska, Nowe cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a polityka fiskalna w Polsce – perspektywa do 2030 roku

Aldona Harasimowicz, Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego regionu

Janina Piekutin, Fundusze Unii Europejskiej jako element wspomagający w działaniach dotyczących ochrony środowiska wodnego na obszarach wiejskich Podlasia

Malwina Lemkowska, Rola ubezpieczeń gospodarczych w indemnifikacji pierwotnych szkód środowiskowych

 Jacek Marcinkiewicz, Tomasz Poskrobko, Wpływ elektrowni wiatrowych na percepcję krajobrazu w świetle badań empirycznych

 Piotr Idczak, Karol Mrozik, Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych

Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska, Rafał Miłaszewski, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty budowy i funkcjonowania małej retencji wodnej na Podlasiu

Krystyna Rauba, Ocena gotowości do zapłaty za korzystanie z systemu kanalizacji zbiorczej przez mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie gminy Zbójna

Kamil Witaszek, Agnieszka Anna Pilarska, Krzysztof Pilarski, Wybrane metody wstępnej obróbki surowców roślinnych stosowanych do produkcji biogazu

Grażyna Łaska, Bożena Nazaruk, Zastosowanie roślin energetycznych w gospodarce ściekowej i osadowej

Gabriela Jaglarz, Agnieszka Generowicz, Charakterystyki energetyczne odpadów komunalnych po procesach odzysku i recyklingu

Jacek Leszczyński, Dariusz Wawrentowicz, Podczyszczanie odcieków składowiskowych z wykorzystaniem procesu Fentona, koagulacji i ozonowania

Maciej Chmieliński, Ekologizacja transportu przez zastosowanie fotowoltaiki do zasilania samochodów elektrycznych (EV)

Halina Chomutowska, Osobliwości flory porostowej Rezerwatu „Lipiny” w Puszczy Białowieskiej

 Joanna Cent, Recenzja książki Marcina Popkiewicza, Świat na rozdrożu, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2013

Eugeniusz Kośmicki, Podstawowe determinanty ludzkiego zachowania – próba jego wyjaśnienia. Recenzja książki Petera Meyera, Menschliche Gesellschaft im Lichte der Zweiten Darwinschen Revolution...

"Ekonomia i Środowisko" nr 52

Mestwin S. Kostka, Pierwotne zadanie ekonomii: rozumieć człowieka

Agnieszka Baran, Prawne aspekty nanotechnologii w kontekście ochrony środowiska

Dorota Michalak, Ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako istotny element zrównoważonego rozwoju

 Maciej J. Nowak, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako instrument zarządzania środowiskiem w wybranych gminach polskich

 Andrzej Kobryń, Katarzyna Bakunowicz, Wielokryterialny model decyzyjny w wyborze lokalizacji lotniska pasażerskiego w województwie podlaskim

Agnieszka Operacz, Wyznaczenie wartości przepływu nienaruszalnego w inwestycjach związanych z wodami powierzchniowymi według metody Kostrzewy

Anna Kuczuk, Cost- and energy-related determinants for conventional and organic cultivation of winter wheat

Zbigniew Mucha, Włodzimierz Wójcik, Investment Costs of Small Wastewater Treatment Plants with SBR Reactors in Poland

Sylwia Małażewska, Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Artur Bosek, Ludwik Mazurkiewicz, O pewnej metodzie pomiaru nierynkowej wartości obiektu dziedzictwa kulturowego

Monika Wróblewska, Podmiotowe kompetencje twórcze i transgresja w perspektywie inwestycyjnej i zarządzania

Eugeniusz Kośmicki, Recenzja książki: Jochen Oehler (Hrsg.), Der Mensch – Evolution, Natur und Kultur. Beiträge zu unserem heutigen Menschenbild…

Andrzej Demianowicz, Recenzja książki: Maciej Nowicki, 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce, Agencja Wydawnicza ALTER, Warszawa 2014

Beata Janowicz, Recenzja książki: Tomasz Żylicz, Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014

Józef Kozioł, 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce. Tezy wystąpienia na konferencji w trakcie POLEKO 2014 w Poznaniu

Waldemar P. Sieradzki, Dylematy współpracy leśnictwa i przemysłu drzewnego z historycznym podtekstem