2015

 

Issues 52-55


"Ekonomia i Środowisko" nr 55 - in Polish

Artur Michałowski, Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego

Hanna Kruk, Metody pomiaru i oceny wymiaru ekologicznego rozwoju zrównoważonego na poziomie krajowym i ponadnarodowym

Adam Przybyłowski, Potrzeby informacyjne w zakresie monitorowania zrównoważonej mobliności turystycznej

Michał Ptak, Ochrona środowiska w ramach polityki spójności – ujęcie statystyczne

Ksymena Rosiek, Rachunki gospodarczo-środowiskowe – przegląd międzynarodowy

Henryk Sasinowski, Zarządzanie publiczne jako element innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce

Monika Fiedorczuk, Maciej Muczyński, Znaczenie statystyki publicznej w zakresie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2020

 Joanna Studencka, Krajowe możliwości wykorzystania biomasy jako paliwa

Tomáš Gajdošík, Marian Gúčik, Zuzana Lencsésová, Ensuring the Sustainable Development in Protected Areas in Slovakia

Nina Andreeva, Bazyli Poskrobko, Produkt turystyczny dla twórczych pracowników umysłowych

Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Rozwój funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych

Marianna Dębniewska, Jarosław Skorwider-Namiotko, Poziom rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych powiatów Warmii, Mazur i Podlasia

Adam Pawlicz, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach parków narodowych w Polsce

Sławomir J. Snarski, Marek Martyniuk, Efekty wsparcia zadań gmin w zakresie ochrony środowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w województwie podlaskim

Joanna Pietrzak-Zawadka, Jan Zawadka, Forest therapy jako forma turystyki zdrowotnej

Bartosz Czarnecki, Turystyka czynnikiem rozwoju miast

Małgorzata Matlegiewicz, Agroturystyka – pozarolniczy biznes polskiej wsi

Lidia Bielinis, Ernest Bielinis, Anna Zawadzka, Aneta Omeland, Małgorzata Makowska, Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców

Bogusław Sawicki, Agata Kobyłka, Ocena ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

 Eugeniusz Kośmicki, Omówienie rocznika Jahrbuch Ökologie 2016. Gesucht: Weltumweltpolitik. Herausforderungen im Anthropozän (Poszukiwana: globalna polityka środowiskowa. Wyzwania w antropocenie)

 

"Ekonomia i Środowisko" nr 54 - in Polish

 Agnieszka Thier, Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej

Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym

Łukasz Kolendo, Przestrzenno-środowiskowe determinanty rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podlaskim

Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Walory turystyczne parków krajobrazowych a farmy wiatrowe

Dariusz Łaguna, Finansowe skutki lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeni rolniczej

Marek Nowacki, Zastosowanie Recreation Opportunity Spectrum w zarządzaniu obszarami chronionymi na przykładzie Wielkiej Rafy Koralowej w Australii

Piotr Lityński, Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych.Przykład Krakowa i okolic

Grażyna Anna Ciepiela, Monika Kur-Kowalska, Wykorzystanie zasobów ziemi i produkcji rolniczej w gospodarstwach agroturystycznych położonych w gminach obejmujących tereny Białowieskiego Parku Narodowego

Janusz L. Sokół, Rola zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej na przykładzie gospodarstw agroturystycznych północno-wschodniej Polski

Iwona Skoczko, Rafał Miłaszewski, Agnieszka Kisło, Sylwia Zadrożna, Zależność kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody podziemnej w Suwałkach od jej wydajności

Stanisław Łuniewski, Gospodarka odpadami na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce. Wybrane aspekty

Anna Kiepas-Kokot, Andrzej Łysko, Maciej J. Nowak, Zróżnicowanie obciążeń  gospodarstw domowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w gminach województwa zachodniopomorskiego

Barbara Kryk, Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

Aleksander Panasiuk, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych

Mikołaj Jalinik, Antropopresja w ekoagroturystyce

Marzena Suchocka, Magdalena Błaszczyk, Uczestnicy procesu budowlanego a ochrona drzew

Sławomir J. Snarski, Kierunki i poziom wsparcia gmin w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 oraz perspektywy wsparcia 2014-2020

Eugeniusz Kośmicki, Recenzja książki Petera Schmucka, Die Kraft der Vision. Plädoyer für eine neue Denk–und Lebenskultur, (Siła wizji. Manifest na rzecz nowej kultury myślenia i życia), Oekom Verlag, München 2015

Barbara Kryk, Recenzja książki: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga, Zrównoważony  rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


"Ekonomia i Środowisko" nr 53  - in Polish

Mariusz Dacko, Paulina Bielecka, Dynamika systemów jako narzędzie przeciwdziałania tragedii dóbr wspólnych

Małgorzata Niestępska, Nowe cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a polityka fiskalna w Polsce – perspektywa do 2030 roku

Aldona Harasimowicz, Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego regionu

Janina Piekutin, Fundusze Unii Europejskiej jako element wspomagający w działaniach dotyczących ochrony środowiska wodnego na obszarach wiejskich Podlasia

Malwina Lemkowska, Rola ubezpieczeń gospodarczych w indemnifikacji pierwotnych szkód środowiskowych

 Jacek Marcinkiewicz, Tomasz Poskrobko, Wpływ elektrowni wiatrowych na percepcję krajobrazu w świetle badań empirycznych

 Piotr Idczak, Karol Mrozik, Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych

Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska, Rafał Miłaszewski, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty budowy i funkcjonowania małej retencji wodnej na Podlasiu

Krystyna Rauba, Ocena gotowości do zapłaty za korzystanie z systemu kanalizacji zbiorczej przez mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie gminy Zbójna

Kamil Witaszek, Agnieszka Anna Pilarska, Krzysztof Pilarski, Wybrane metody wstępnej obróbki surowców roślinnych stosowanych do produkcji biogazu

Grażyna Łaska, Bożena Nazaruk, Zastosowanie roślin energetycznych w gospodarce ściekowej i osadowej

Gabriela Jaglarz, Agnieszka Generowicz, Charakterystyki energetyczne odpadów komunalnych po procesach odzysku i recyklingu

Jacek Leszczyński, Dariusz Wawrentowicz, Podczyszczanie odcieków składowiskowych z wykorzystaniem procesu Fentona, koagulacji i ozonowania

Maciej Chmieliński, Ekologizacja transportu przez zastosowanie fotowoltaiki do zasilania samochodów elektrycznych (EV)

Halina Chomutowska, Osobliwości flory porostowej Rezerwatu „Lipiny” w Puszczy Białowieskiej

 Joanna Cent, Recenzja książki Marcina Popkiewicza, Świat na rozdrożu, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2013

Eugeniusz Kośmicki, Podstawowe determinanty ludzkiego zachowania – próba jego wyjaśnienia. Recenzja książki Petera Meyera, Menschliche Gesellschaft im Lichte der Zweiten Darwinschen Revolution...

 

"Ekonomia i Środowisko" nr 52 - in Polish

Mestwin S. Kostka, Pierwotne zadanie ekonomii: rozumieć człowieka

Agnieszka Baran, Prawne aspekty nanotechnologii w kontekście ochrony środowiska

Dorota Michalak, Ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako istotny element zrównoważonego rozwoju

 Maciej J. Nowak, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako instrument zarządzania środowiskiem w wybranych gminach polskich

 Andrzej Kobryń, Katarzyna Bakunowicz, Wielokryterialny model decyzyjny w wyborze lokalizacji lotniska pasażerskiego w województwie podlaskim

Agnieszka Operacz, Wyznaczenie wartości przepływu nienaruszalnego w inwestycjach związanych z wodami powierzchniowymi według metody Kostrzewy

Anna Kuczuk, Cost- and energy-related determinants for conventional and organic cultivation of winter wheat

Zbigniew Mucha, Włodzimierz Wójcik, Investment Costs of Small Wastewater Treatment Plants with SBR Reactors in Poland

Sylwia Małażewska, Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Artur Bosek, Ludwik Mazurkiewicz, O pewnej metodzie pomiaru nierynkowej wartości obiektu dziedzictwa kulturowego

Monika Wróblewska, Podmiotowe kompetencje twórcze i transgresja w perspektywie inwestycyjnej i zarządzania

Eugeniusz Kośmicki, Recenzja książki: Jochen Oehler (Hrsg.), Der Mensch – Evolution, Natur und Kultur. Beiträge zu unserem heutigen Menschenbild…

Andrzej Demianowicz, Recenzja książki: Maciej Nowicki, 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce, Agencja Wydawnicza ALTER, Warszawa 2014

Beata Janowicz, Recenzja książki: Tomasz Żylicz, Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014

Józef Kozioł, 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce. Tezy wystąpienia na konferencji w trakcie POLEKO 2014 w Poznaniu

Waldemar P. Sieradzki, Dylematy współpracy leśnictwa i przemysłu drzewnego z historycznym podtekstem