2016

Issues 56-59


"Economics and Environment"  No. 59

 Jerzy Śleszyński, The principles of sustainability

 Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Bożenna Grabińska, Anna Kowalska, Jerzy Solon, Andrzej Affek,

 Bogusława Kruczkowska, Jacek Wolski, Ewa Kołaczkowska, Edyta Regulska, Izabela Zawiska, Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research  methodology

 Maria Urbaniec, Sustainable competitiveness. Opportunities and challenges for Poland’s economy

 Joachim Maes, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES): Highlights and uncertainties of a science-policy interface on biodiversity and ecosystem services

 Piotr Lupa, The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning agroecosystem services

 Justyna Dyduch, The use of the forest fund in the protection of natural resources in Poland

 Marta Sylla, Mapping and assessment of the potential to supply selected ecosystem services at a sub-regional scale. The example of Wroclaw and its surrounding  municipalities

 Agnieszka Wojtach, Ecosystem services in the circular economy

 Hanna Adamska, Irina Kazakowa, Management of land resources and sustainable  development of rural reas

 Anna Bernaciak, The valuation of ecosystem services for the sake of revitalization processes

 Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Krzysztof Adamowicz, Attributes affecting the value of undeveloped real property based of communes of Komorniki and Murowana Goślina

 Ewa Zawojska, Zbigniew Szkop, Mikołaj Czajkowski, Tomasz Żylicz, Economic valuation of ecosystem services provided by the Wilanów Park: A benefit transfer study

 Tomasz Dudek, Recreational potential of forests as an indicator of leisure related services provided by forest ecosystems

 Agnieszka Petryk, Study of soil contamination with heavy metals and cost estimation of its remediation on the example of the city Trzebinia

 Tomasz Głąb, Jakub Jurasz, Janusz Boratyński, The perspective of solar and wind energy utilisation in the copper electrorefinement

 John Stepan, The impact of copper price variation on the economic efficiency and environmental sustainability of KGHM operations

 Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Tomasz Stypka, Application of the modified AHP method  and eco-labels for biomass boiler selection for a small hotel in a mountain region. A case study

 Piotr J. Chmielewski, Patrycja Wysocka, Piotr Matczak, Krzysztof Mączka, Hanna Krzyżyńska,  Connection between ecosystem services of woody plants in the municipality  of Czerwonak and administrative decisions on felling trees and shrubs

 Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, How much is the “wonder of nature” worth?  The valuation of tourism in the great Masurian lakes using travel cost method

 Małgorzata Stępniewska, Dawid Abramowicz, Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands. An example of Szachty in Poznan

 Jacek Zatoński, Population of common swift in Poznan (Poland) and ecosystem  services provided by it

 Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Affek, Anna Kowalska, Bożenna Grabińska, Bogusława Kruczkowska,

 Jacek Wolski, Jerzy Solon, Marek Degórski, Ewa Kołaczkowska, Edyta Regulska, Izabela Zawiska

Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape

 Janina Borysiak, Andrzej Mizgajski, Cultural services provided by urban allotment  garden ecosystems

 Halina Kiryluk, Forest resources as a basis to creation of an integrated tourist product of an area on the example of Białowieza forest

 Leszek Preisner, Origins and history of the Polish Association of Environmental and Resource Economists, 1991–2016 

 

"Economics and Environment"  No. 58

Tadeusz Borys , Axiological foundations of balanced and intelligent development

Jozefa Famielec, Stanislaw Famielec , Integration of economic, technical and chemical sciences for  sustainable development

Małgorzata Burchard-Dziubińska , The policy of smart and permanent development

Anna Dubel , Financing of mitigation and adaptation to the climate changes

Ewa Rauba , Analysis of legal conditions of water management in supplying the population

with drinking water in Poland

Urszula Motowidlak , Directions of sustainable transport development compared with environmental and energy safety in Poland

Dorota Wyszkowska, Helena Artemiuk , The measurement of environmental and resource productivity in green economy

Mariusz Trela , Sustainable transport. An attempt to apply the COPERT IV method

to calculate the emissions from passenger cars in Poland  

Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko , An analysis of the institutional development

of Polish provinces between 2010 and 2014 in the context of implementing the concept of sustainable development  

Dariusz Pieńkowski, Wojciech Zbaraszewski , Are “green” municipalities sustainable?

An analysis of the development conditions of municipalities located in protected areas  

Beata Gładkowska-Chocian , The effect of public participation in the procedure

of environmental impact assessment on the development of infrastructure investments

Eugeniusz Kośmicki,  Review the book of Hans Christoph Binswanger: Die Wirklichkeit als

Herausforderung. Grenzgänge eines Ökonomen. 12 Essays (Reality as a challenge. Transgressions of one economist over borders. 12 essays) 


"Ekonomia i Środowisko" nr 58 - in Polish

Eugeniusz Kośmicki, Geopolityka a koncepcja global governance. Próba oceny zależności

Tadeusz Borys, Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju

Józefa Famielec, Stanislaw Famielec, Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego

Kazimierz Zimniewicz, Zrównoważony rozwój – wizja bez szans na realizację

Małgorzata Burchard-Dziubińska, Polityka inteligentnego i trwałego rozwoju

Kazimierz Górka, Agnieszka Thier, Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014

Anna Dubel, Finansowanie kosztów zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu

Ewa Rauba, Analiza uwarunkowań prawnych gospodarowania wodą w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną w Polsce

Hanna Kruk, Zmiany w systemie ochrony przyrody w Polsce w latach 1989-2015

Urszula Motowidlak, Directions of sustainable transport development compared with environmental and energy safety in Poland

Dorota Wyszkowska, Helena Artemiuk, Pomiar środowiskowej efektywności produkcji w zielonej gospodarce

Elżbieta Lorek, Inteligentny i trwały rozwój warunkiem wzmocnienia konkurencyjności regionu śląskiego

Sviataslau Valasiuk, Mikołaj Czajkowski, Marek Giergiczny, Tomasz Żylicz, Knut Veisten, Iratxe Landa Mata, Askill Harkjerr Halse, Marine Elbakidze, Per Angelstam, „Luckily, a neighbour’s cow is dead”. Mutual disutility from bilateral conservation prospects for the transboundary protected area in the case of the Białowieża Forest

Krystyna Rauba, Możliwości zastosowania metody wyceny warunkowej w procesie wdrażania zasady zwrotu kosztów usług wodnych

Iwona Skoczko, Rafał Miłaszewski, Ewa Szatyłowicz, Magdalena Horysz, Łukasz Malinowski, Jarosław Marciniak, Porównanie efektywności ekonomicznej dwóch złóż wielofunkcyjnych do uzdatniania wody

Mariusz Trela, Zrównoważony transport. próba zastosowania metody COPERT IV do obliczenia emisji zanieczyszczeń z samochodów osobowych w Polsce

Barbara Kryk, Jan Kaczmarczyk, Rachunek efektywności ekonomiczno-ekologicznej inwestycji termomodernizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego

Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko, Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Grażyna Łaska, Środowiskowe uwarunkowania i kierunki zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w aspekcie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Białegostoku

Dariusz Pieńkowski, Wojciech Zbaraszewski, Czy „zielone” gminy są zrównoważone? Analiza uwarunkowań rozwoju gmin na obszarach przyrodniczo cennych

Beata Gładkowska-Chocian, Wpływ udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko na rozwój inwestycji infrastrukturlnych

Mikołaj Jalinik, Obszary leśne w rozwoju turystyki Eugeniusz Komicki, Recenzja ksiazki Hansa Christopha Binswangera: Die Wirklichkeit als Herausforderung. Grenzgänge eines Ökonomen. 12 Essays (Rzeczywistość jako wyzwanie. Przejścia ponad granicami pewnego ekonomisty. 12 esejów)

 

 "Economics and Environment"  No. 57

 Dariusz Pieńkowski, Eugeniusz Kośmicki , The production function in the circular economy

 Barbara Jaros , Obstacles and the positive trends in the development of sustainable  consumption in Poland Wojciech Piontek , Conditions for fulfilling the obligation of the recovery and recycling of composite packaging waste

 Adam Piasecki, Jakub Jurasz, Michał Mięsikowski , Development of Water and Wastewater Management in the Eastern Provinces of Poland

 Łukasz Kuźmiński , The Bayesian network as a tool supporting flood risk management – an example of  cultural heritage protection

 Dorota Michalak , Analysis of a weather risk in agriculture as an important part of adaptation to climate change

 Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko , Assessment of social development of polish voivodeships between 2005 and 2013 in the context of implementing the concept of  sustainable development with the use of the TOPSIS method

 Monika Kolendo , Economic and environmental aspect in modelling monthly water demand in Bialystok – a case study

 Łukasz Kolendo , Regional-scale suitability analysis for wind energy development in light of selected conditions

 Łukasz Szałata, Agata Siedlecka, Cezary Lejkowski , Photovoltaic systems as an example  of economically justified prosumer operations

 Krystyna Rauba , Research method for social acceptability of implementing  the collective system of  sewage disposal and treatment

 Danuta Guzal-Dec , The role of local authorities in developing pro-ecological organizational culture of the communal offices located in areas of natural value (the example of Lubelskie Voivodeship)

 Wojciech Zbaraszewski , Business activity of the national parks in Poland

 Mirosław Broniewicz, Filip Broniewicz, Karolina Dec , Service life of the engineering structures subjected to environmental impacts

 Agata Lulewicz-Sas,  Book review Ekologizacja gospodarki. Edited by Małgorzata Kożuch 


 "Ekonomia i Środowisko" nr 57 - in Polish

Dariusz Pieńkowski, Eugeniusz Kośmicki, Funkcja produkcji gospodarki zamkniętego obiegu

Barbara Jaros, Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce

Tomasz Stypka, Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Możliwości stosowania zmodyfikowanej metody AHP w problemach inżynierii środowiska

Wojciech Piontek, Uwarunkowania realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowań wielomateriałowych

Adam Piasecki, Jakub Jurasz, Michał Mięsikowski, Rozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w województwach wschodniej Polski

Łukasz Kuźmiński, Sieć Baysowska jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem powodziowym na przykładzie ochrony dziedzictwa kulturowego

Dorota Michalak, Analiza ryzyka pogodowego w branży rolnej jako istotny element działań adaptacyjnych do zmian klimatu

 Tomasz Herodowicz, Znaczenie polityki spójności w finansowaniu gospodarki wodnej w Wielkopolsce w latach 2004-2013

Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko, Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS

 Joanna Studencka, Ocena efektywności ekonomicznej źródeł ciepła przy użyciu Analizy Kosztu Życia (LCC) na przykładzie ciepłowni geotermalnej

Monika Kolendo, Czynniki ekonomiczno-środowiskowe w modelowaniu miesięcznego zapotrzebowania na wodę na przykładzie Białegostoku

Łukasz Kolendo, Regionalna analiza przydatności terenów do rozwoju energetyki wiatrowej w świetle wybranych uwarunkowań

Łukasz Szałata, Agata Siedlecka, Cezary Lejkowski, Instalacje fotowoltaiczne jako przykład uzasadnionej ekonomicznie działalności prosumenckiej

Łukasz Szałata, Jerzy Zwoździak, Znaczenie partycypacji społecznej w zarządzaniu środowiskiem - na przykładzie projektu badawczego dotyczącego zarządzania jakością powietrza

Krystyna Rauba, Metoda badania społecznej akceptowalności realizacji zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków

Danuta Guzal-Dec, Rola lokalnych władz samorządowych w kształtowaniu proekologicznej kultury organizacyjnej urzędów gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych (przykład województwa lubelskiego)

Wojciech Zbaraszewski, Działalność gospodarcza parków narodowych w Polsce

Marzena Suchocka, Mariusz Krynicki, Analiza możliwości i zakresu stosowania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa w kontekście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Mirosław Broniewicz, Filip Broniewicz, Karolina Dec, Trwałość konstrukcji budowlanych poddanych oddziaływaniom środowiskowym

Aleksander Kiryluk, Zmiany w technologiach uprawy roli i roślin w województwie podlaskim i ich wpływ na środowisko przyrodnicze

 Adam Chwieduk, Marek Gromiec, Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na przykładzie oczyszczalni ścieków „Czajka”

 Eugeniusz Kośmicki, Recenzja książki U. Romeis, J. Bieker, L. Pot: W poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju ogrodów – koncepcja ogrodu preriowego, München 2015

 

 "Ekonomia i Środowisko" nr 56 - in Polish

 Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Kryzys gospodarczy i jego wpływ na zrównoważony rozwój

 Emil Mariusz Szymański, Istota i wielowymiarowość renty sozologicznej 

Anna Matel, Tomasz Poskrobko, Contingent valuation method in terms of behavioral economics

 Magdalena Węglarz, Analiza korzyści dla środowiska z otwarcia lokalnego rynku ciepła

 Sylwia Małażewska, Determinanty wyceny krajobrazu rolniczego na przykładzie gminy Góra Kalwaria

 Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko, Analiza wskaźnikowa zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

  Wojciech Kruszyński, Rola komputerowego modelowania wieku wody w poprawie jakości wody w wodociągach i zmniejszaniu kosztów jej uzdatniania

 Agnieszka Trębicka, Ekonomiczne aspekty monitorowania pracy podsystemu dystrybucji wody podczas symulacji komputerowej

  Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka, Zachowania i oczekiwania turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych

 Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz, Finansowanie działalności turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych w regionie Warmii i Mazur

  Jan Krupa, Oleksandr Młynar, Koncepcja produktu turystycznego pod nazwą „Podkarpacki Szlak Miodowy”

 Anna Mazurek-Kusiak, Ocena infrastruktury turystycznej oraz promocja produktów turystycznych Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”

 Marek Andrzej Lebensztejn, Ochrona przyrody oraz aspekty prawne udostępniania turystycznego obszarów chronionych

 Chodkowska-Miszczuk, Stefania Środa-Murawska, Jadwiga Biegańska, Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad ekorozwoju

 Łukasz Tyburski, Paweł Przybylski, Przykłady działań z zakresu ochrony czynnej realizowane w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego

 Agata Kobyłka, Bogusław Sawicki, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa lubelskiego

 Sebastian Juszko, Fizjologiczne reakcje zwierząt na penetrację turystyczną zajmowanej przez nie przestrzeni

 Lidia Bielinis, Ernest Bielinis, Anna Zawadzka, Aneta Omelan, Małgorzata Makowska, Krystyna Kuszewska, Wykorzystanie terenów przyrodniczo cennych województwa warmińsko-mazurskiego w terapii lasem: konteksty, możliwości, ograniczenia

 Agata Lulewicz-Sas, Recenzja książki M. Kożuch (red.), Ekologizacja gospodarki