ANALYSIS OF LEGAL CONDITIONS OF WATER MANAGEMENT IN SUPPLYING THE POPULATION WITH DRINKING WATER IN POLAND
PDF

Keywords

zasoby wodne, usługi wodne, jakość wody, ustawa Prawo wodne

How to Cite

Rauba, E. (2016). ANALYSIS OF LEGAL CONDITIONS OF WATER MANAGEMENT IN SUPPLYING THE POPULATION WITH DRINKING WATER IN POLAND. Economics and Environment, 58(3), 14. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/227

Abstract

STRESZCZENIE: Zapewnienie ludności odpowiedniej jakości wody jest jednym z podstawowych warunków rozwoju zrównoważonego. Podstawowym aktem prawnym, regulującym problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi w Polsce, jest ustawa Prawo wodne. Z punktu widzenia zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia uwagę należy zwrócić na nacisk jaki położono na spełnienie zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu prawnego w odniesieniu do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz aktualnego wykorzystania wód do tego celu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.