Climate change adaptation in ex-ante assessment of legal acts – a proposal of indicators for Poland
PDF

Supplementary Files

ANNEX 1

Keywords

monitoring indicators of adaptation to climate change
ex-ante assessment
legislative process
regulatory impact assessment

How to Cite

Broniewicz, E., Bukowska, J., Godlewska, J., Lulewicz-Sas, A., & Sidorczuk-Pietraszko, E. (2022). Climate change adaptation in ex-ante assessment of legal acts – a proposal of indicators for Poland. Economics and Environment, 82(3), 52–73. https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.525

Abstract

This article is aimed at developing a proposal of indicators to integrate climate change adaptation into the process of designing legislation and assessing the effectiveness of this legislation in adapting the society, the economy and the environment to climate change. Based on a review of climate change adaptation monitoring indicators used in selected European countries, an assessment of potential indicators according to the proposed criteria was carried out and a proposed list of indicators for monitoring climate change adaptation in selected economic sectors was developed for use in the ex-ante assessment of legislation.

The proposed set of indicators can be used for ex-ante assessment of legal acts in terms of implementation of climate change adaptation requirements - both to determine the values of indicators selected for a given sector that are relevant to climate change adaptation, and then to monitor changes in these indicators to assess the effects of implementing legal regulations in terms of supporting the state's climate change adaptation policy.

https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.525
PDF

References

Better Regulation Guidelines. (2017). Commission Staff Working Document, European Commission, SWD (2017) 350, Brussels. https://www.emcdda.europa.eu/document-library/better-regulation-guidelines-european-commission_en

Borys T. (Ed.). (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Bours, D., McGinn, C., and Pringle, P. (2014). Selecting indicators for climate change adaptation programming. Oxford: SEA Change CoP, Phnom Penh and UKCIP. https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note2.pdf

Broniewicz, E., Godlewska, J., Lulewicz-Sas, A., & Sidorczuk-Pietraszko, E. (2021) Opracowanie wskaźników i wytycznych ich monitorowania mających na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian klimatu. Raport. Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Bukowska, J., Wróblewski, E. (2022). Prawne uwarunkowania opracowywania i realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu w Polsce - ocena stanu prawnego oraz wnioski de lege ferenda, Prawo i Klimat 2.

Bundestag. (2021, October 22). Rules of Procedure for the parliamentary appraisal of the sustainability impact assessment in the framework of regulatory impact assessment, 2017 https://www.bundestag.de/resource/blob/382874/574c70b57bc26941375bc509f99dc37f/18_procedure-data.pdf

Chancellery of the Prime Minister, Poland. (2022. August 18). Ocena wpływu w rządowym procesie legislacyjnym (Impact assessment in the government legislative process). https://www.gov.pl/web/premier/ocena-wplywu-w-rzadowym-procesie-legislacyjnym

ClimateXChange. (2021, December 02). Indicators and trends, https://www.climatexchange.org.uk/research/indicators-and-trends/.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change. COM(2021) 82 final. (2021a). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions Better Regulation: Joining forces to make better laws, COM/2021/219 final (2021b). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:219:FIN

Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., & Dąbrowska, A., Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

EEA. (2021, September 30). Indicators - Climate change adaptation. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c0=30&c12-operator=or&b_start=0&c12=climate-change-adaptation

Engle, N. L., de Bremond, A., Malone, E.L. et al. (2014). Towards a resilience indicator framework for making climate-change adaptation decisions. Mitig Adapt Strateg Glob Change 19, 1295–1312. https://doi.org/10.1007/s11027-013-9475-x

European Commission (2021, November 04). Commission Staff Working Document, Better Regulation Guidelines. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

European Commission. (2018). Commission staff working document. Impact assessment. Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse. SWD/2018/249 – 2018/0169 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52018SC0249

European Commission. (2021a). Commission staff working document. Impact assessment. Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056. SWD/2021/331 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0331

European Commission. (2021b). Commission staff working document. Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council, SWD(2021) 631 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0631

Eurostat. (2021, September 30). Climate change, Impact and adaptation, https://ec.europa.eu/eurostat/web/climate-change/data/database

Ford, J. D., Berrang-Ford, L., Lesnikowski, A., Barrera, M., & Heymann, S. J. (2013). How to track adaptation to climate change: a typology of approaches for national-level application. Ecology and Society 18(3):40. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05732-180340

Guidelines on developing adaptation strategies. (2013). Commission Staff Working Document. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: An EU Strategy on adaptation to climate change. European Commission. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013SC0134

Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making, OJ L 123 (2016). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:123:TOC

Lilja-Rothsten, S., Juntunen, R., Tenhola, T., Saaristo, L., & Kauppine, M. (2016). Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurannan järjestäminen seurantakehikko, Tapio. https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-%23220285-v1-sopeutumisen_seurannan_j%C3%A4rjest%C3%A4minen__loppuraportti_.pdf/0aebf686-d8e3-47a8-a213-ca3bb7e4cae8.

Mäkinen, K., Prutsch, A., Karali, E., Leitner M., Völler, S., Lyytimäki, J., Pringle, P., & Vanneuville W. (2018). Indicators for adaptation to climate change at national level - Lessons from emerging practice in Europe. European Topic Centre on Climate Change impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA) Technical paper 2018/3.

Ministry of Environment. (2013). Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (Strategic adaptation plan for sectors and areas sensitive to climate change until 2020). https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf

Ministry of Justice, Finland. (2021, October 22). Regulatory Impact Assessment Form, https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4734373/Vaikutusten_tunnistamisen_tarkistuslista.pdf/5d2a8323-1042-47e3-911f-2550df1b94fe/Vaikutusten_tunnistamisen_tarkistuslista.pdf?t=1496312473000

NFOŚIGW. (2021, September 30). Katalog wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Catalog of obligatory indicators to monitor the physical progress of projects under the Infrastructure and Environment 2014-2020 program). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/

OECD. (2003). Environmental Indicators—Development, measurement and use. https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf

Regulation (2006). Regulation of the Minister of the Environment of 22 March 2006 on specific principles of forest fire protection (2006, No 58, 405 as amended).

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’), OJ L 243 (2021). http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’), OJ L 243 (2021). http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj

Segnestam, L. M. (1999) Environmental performance indicators: a second edition note (English). Environmental Department papers,no. 71. Environmental economics series Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/955781468767071195/Environmental-performance-indicators-a-second-edition-note

Śliwa, R., & Żaba-Nieroda, R. (2017). Ocena skutków regulacji jako element procesu regulacyjnego, Roczniki Administracji Publicznej 3, 370.

The Government of the Republic of Lithuania. (2003) Approval and Implementation of the Methodology for Assessing the Impact of Solution Projects. Official Journal, 2003-03-05, No. 23-975. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205970?positionInSearchResults=63&searchModelUUID=6c440b89-007c-4200-86bb-22a8b536ec69

UN. (2013). Framework for the Development of Environment Statistics. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. (2017). https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml

UNEP. (2019). Guidelines for conducting Integrated environmental assessments. http://www.unep.org/resources/report/guidelines-conducting-integrated-environmental-assessments

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.