Reducing food waste as a base of innovative Lean Society philosophy
PDF

Keywords

reducing food waste
Lean Society
conventional and unconventional methods of food preserving
rational food management
prevention

How to Cite

Zielińska, A., Dąbrowska, M., Monastyrskyi, G., & Drozda, M. (2023). Reducing food waste as a base of innovative Lean Society philosophy. Economics and Environment, 85(2), 8-28. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.585

Abstract

 Due to the high level of losses and food waste nowadays, the problem become global. The main causes of food loss in households are: exceeding shelf life, excessive purchases, damage and low quality, additionally excessive portions of meals, wrong food storage, the bad taste of the product, lack of idea on how to use available ingredients, as well as reckless purchases, too large packaging. Negative effects of food loss can be grouped into three areas: environmental, economic and social, consistent with sustainable development's basic goals. The aim of this article is to present an original proposal for an approach to Lean Society philosophy with respect to the problem of food loss. The authors reviewed conventional and unconventional methods of food preservation, identified available and innovative solutions in terms of reducing food loss and indicated directions and opportunities for reducing food loss on the basis of Lean Society philosophy.

PDF

References

Act of 19 July 2019. On counteracting food waste. Journal of Laws, item 1680, as amended.

Adamczyk, G. (2010). Popularność "żywności wygodnej". Journal of Agribusiness and Rural Development, 04(18), 5-13. (in Polish).

Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., & Laskowski, W. (2010). Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność Nauka Technologia Jakość, 17(4), 141-153. (in Polish).

Baryłko-Pikielna, N. (1995). Konsument a jakość żywności. Żywność. Technologia. Jakość, 4(5), 3-10. (in Polish).

Bilska, B., Grzesińska, W., Tomaszewska, M., & Rudziński, M. (2015). Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 39-43. (in Polish).

Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój–jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy ekorozwoju, 6(2), 75-81. (in Polish).

Borys, T. (Ed.). (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. (in Polish).

Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., & Drzazga, D. (2014). Zrównoważony rozwój-naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (in Polish).

BZSOS. (2016). Marnowanie jedzenia to śmierdząca sprawa. https://bzsos.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport-Nie-marnuj-jedzenia-2016-_-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-1-.pdf (in Polish).

Ciarko, M., & Paluch-Dybek, A. (2014). Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 9, 16-27. (in Polish).

Czaja, S., & Fiedor, B. (2010). Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju. In B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju (pp. 30-53). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. (in Polish).

Dąbrowska, A., & Janoś-Kresło, M. (2013). Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel wewnętrzny, 4(345), 14-26. (in Polish).

Dąbrowska, M., Drozda, M., Monastyrskyi, G., & Zielińska, A. (2022). Lean society jako innowacyjna filozofia zarządzania współczesnymi społeczeństwami. In J. Lewandowska-Bratek, R. Gnitecka & B. Wątorek (Eds.), Smart Economy (pp. 29-53). Poznań: Wydawnictwo PTE. (in Polish).

European Parliament Resolution of 19 January 2012 on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU, Pub. L. No. 52012IP0014, 227E OJ C (2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52012IP0014

FAO, IFAD, & WFP. (2013). The State of Food Insecurity in the World 2013. The multiple dimensions of food security. http://www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e.pdf

FAO. (2011). Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf

Forsyth, P., & Tatar, K. (2004). Jak motywować ludzi. Gliwice: Wydawnictwo Helion. (in Polish).

Fung, F., Wang, H. S., & Menon, S. (2018). Food safety in the 21st century. Biomedical Journal, 41(2), 88-95. https://doi.org/10.1016/j.bj.2018.03.003

Gawęcki, J. (2002). Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie. Żywność Nauka Technologia Jakość, 4(33), 5-15.

Gawęcki, J., & Mossor-Pietraszewska, T. (Eds.). (2008). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).

Górska-Warsewicz, H. (2007). Żywność wygodna w sektorze mięsnym. Przemysł Spożywczy, 7, 36-38. (in Polish).

Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 16(3), 433-448. https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z

Harasym, J., Bogacz-Radomska, L., & Olędzki, R. (2016). Postęp cywilizacyjny w produkcji żywności – od żywności tradycyjnej do żywności funkcjonalnej. In M. Maciąg & F. Palakowski (Eds.), Postęp cywilizacyjny – stan obecny i perspektywy (pp. 106-129). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. (in Polish).

Janicki, A. (1993). Żywność wygodna; definicje i etapy rozwoju. Przemysł Spożywczy, 9, 227-230. (in Polish).

Janicki, A. (2006). Żywność wygodna. In F. Świderski (Ed.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna: praca zbiorowa (pp. 30-35). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. (in Polish).

Kołożyn-Krajewska, D., Bilska, B., Krajewski, K., Wrzosek, M., & Trafiałek, J. (2016). Projekt MOST jako innowacyjne rozwiązanie dla zakładów produkcji i dystrybucji żywności. In T. Tarko, I. Drożdż, D. Najgebauer-Lejko & A. Duda-Chodak (Eds.), Innowacyjne Rozwiązania w Technologii Żywności i Żywieniu Człowieka (pp. 185-194). Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. (in Polish).

Kowalczuk, I. (2004). Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 3(1), 187-198. (in Polish).

Kozłowski, W., & Rutkowska, A. (2018). Megatrendy w konsumpcji żywności a marketing społecznie zaangażowany. Handel Wewnętrzny, 2(373), 261-269. (in Polish).

Kraciuk, J. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(3), 205-209. (in Polish).

Kraciuk, J. (2016). Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego. Journal of Modern Science, 1(28), 251-262. (in Polish).

Kraciuk, J. (2017). Bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(3), 150-155. (in Polish).

Kraciuk, J. (2018). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (121), 41-53. (in Polish).

Krzysztofik, B., Dróżdż, T., Sobol, Z., Nawara, P., & Wrona, P. (2015). Metody zabezpieczania i utrwalania surowców oraz produktów żywnościowych. Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. (in Polish).

Kwasek, M. (Ed.). (2016). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Analiza strat i marnotrawstwa żywności na świecie i w Polsce. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy. (in Polish).

Leśkiewicz, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności–aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, 1(10), 179-198. (in Polish).

Leśkiewicz, K. (2015). Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności. Przegląd Prawa Rolnego, 2(17), 119-133. (in Polish).

Marszałek, A. (2018). Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 54(2), 474-485. (in Polish).

Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: PAX. (in Polish).

Maslow, A. (2004). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis. (in Polish).

Matuszczak, A. (2009). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2, 125-141. (in Polish).

Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1991). Human Scale Development. Conception, Application and Father Reflections. London – New York: The Apex Press.

Michalczyk, J. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji. Ekonomia/Economics, 18, 9-23. (in Polish).

Michalczyk, J., & Michalczyk, W. (2019). Problem marnotrawstwa i strat wobec zachowania bezpieczeństwa żywnościowego w ujęciu międzynarodowym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63(3), 50-69. (in Polish).

Miler-Zawodniak, A. (2012). Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 4, 101-116. (in Polish).

Mitka, M. (2020). Marnowanie żywności w gospodarstwach domowych w Polsce. Problems of Economics and Law, 4(1), 1-14. (in Polish).

Molenda, J. (2007). Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Medycyna Weterynaryjna, 63(9), 1016-1020. (in Polish).

Motarjemi, Y., Moy, G., & Todd, E. (Eds.). (2014). Encyclopedia of food safety. San Diego: Academic Press.

Niedek, M., & Krajewski, K. (2021). Problematyka marnowania żywności w Polsce a kształtowanie wzorca zrównoważonej konsumpcji. Studia Ecologiae et Bioethicae, 19(2), 17-28. (in Polish).

Niezabitowska, E. D. (2017). Architektura-podejście naukowe. Builder, 234(1), 30-31. (in Polish).

Papuziński, A. (2007). Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych. Problemy ekorozwoju, 2(2), 27-40. (in Polish).

Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka. (in Polish).

Schmidt, R. H., & Rodrick, G. E. (2003). Food safety handbook. New Jersey: John Wiley & Sons.

Sienicka, M., & Kozłowska, J. (2022). Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Academy of Management – Akademia Zarządzania, 6(1), 163-181. (in Polish).

Sitarz, S., & Janczar-Smuga, M. (2012). Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji. Nauki Inżynierskie i Technologie/Engineering Sciences & Technologies, 2(5), 68-93. (in Polish).

Skowroński, A. (2006). Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy ekorozwoju, 1(2), 47-57. (in Polish).

Sokołowski, Ł. M. (2020). O potrzebie całościowej regulacji prawnej przeciwdziałania marnowaniu żywności. Przegląd Prawa Rolnego, 1(24), 53-69. (in Polish).

Stelmach, W. (2008). Jeszcze raz, ale inaczej, o teorii Maslowa. Master of Business Administration, 16(4), 3-6. (in Polish).

Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy ekorozwoju, 1(2), 73-76. (in Polish).

Śmiechowska, M. (2013). Autentyczność jako kryterium zapewnienia jakości żywności. Ann. Acad. Med. Gedan., 43, 175-181. (in Polish).

Świderski, F. (Ed.). (2006). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. (in Polish).

Wielgosik, I. (2020). Towar jako przedmiot handlu. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży. Poznań: Wydawnictwo eMPi2. (in Polish).

Zabłocka, K., Rejman, K., & Prandota, A. (2016). Marnotrawstwo żywności w kontekście racjonalnego gospodarowania nią w gospodarstwach domowych polskich i szwedzkich studentów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (114), 19-32. (in Polish).

Zielińska, A. (2013). Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Seria: Monografie i Opracowania nr 236. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.