Human capital for the green economy
PDF

Keywords

labour market
green jobs
human capital
knowledge
sustainable development

How to Cite

Kozera-Kowalska, Magdalena. 2024. “Human Capital for the Green Economy”. Economics and Environment 88 (1): 674. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.674.

Abstract

This study aims to assess the market availability of human capital for the needs of the green economy under the conditions of the changing labour market in Poland. It is a theoretical and analytical study based on desk research and critical analysis of available factual information. Based on an analysis of quantitative data describing the age structure and education of Poles from the perspective of three consecutive decades, a growing labour supply deficit was found. It also points to a possible shortage of competencies needed to green the economy. It was emphasised that, in view of the low effectiveness of the state's prevention policy aimed at preventing the growing demographic crisis, it would be necessary to supplement the shortage of workers from external resources, that is, labour migration. However, this may also be difficult because the labour markets in other European countries become increasingly competitive. Recommended solutions to foster labour market sustainability for the green economy may be to delay the exit of employees from the labour market, boost female economic activity, and make the education system more efficient.

PDF

References

Adamowicz, M. (2021). Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 191(2), 13-33. https://doi.org/10.53098/wir022021/01 (in Polish).

Bartnicki, S., & Alimowski, M. (2022). W poszukiwaniu demograficznych efektów rządowego programu „rodzina 500 plus”. Studia Socjologiczne, 244(1), 193-219. http://dx.doi.org/10.24425/sts.2022.140601 (in Polish).

Białożyt, K. (2014). Productivity of the elderly: can only an economically active senior by productive? In N. Pikuła (Ed.), Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne (pp. 87-102). Kraków: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. (in Polish).

Brodziński, Z., Brodzińska, K., Borawska, M., Bórawski, P., Kurowska, K., Pawlewicz, A., Śledź, D., & Tomczyk, U. (2017). Development prospects for green jobs in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship. Olsztyn: New Europe Firma Szkoleniowa. http://www.uwm.edu.pl/kpros/images/monografie/7.10_MONO_Perspektywy%20rozwoju.pdf (in Polish).

Brzęczek, T. (2019). Ocena programu socjalnego „Rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 80, 7-17. https://doi.org/10.21008/j.0239-9415.2019.080.01 (in Polish).

Burchard-Dziubińska, M. (2014). Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowe. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(303), 135-150. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/14894/303_8_FOLIA_OECONOMICA_3_%28303%29_2014_druk%20135-150_Burchard-Dziubi%C5%84ska.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Polish).

Caglar, A. E., & Askin, B. E. (2023). A path towards green revolution: How do competitive industrial performance and renewable energy consumption influence environmental quality indicators? Renewable Energy, 205, 273-280. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.01.080

Chang, C. H., & Chen, Y. S. (2012). The determinants of green intellectual capital. Management Decision, 50(1), 74-94. http://dx.doi.org/10.1108/00251741211194886

Chrostowski, G. (2023,). Kapitał ludzki: determinant dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/06/12/kapital-ludzki-determinant-dynamicznego-rozwoju-polskiej-gospodarki/ (in Polish).

Czudec, A., Miś, T., & Zając, D. (2018). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Poznań: Bogucki Scientific Publishing House. (in Polish).

Delgado-Verde, M., Amores-Salvadó, J., Martín-de Castro, G., & Navas-López, J. E. (2014). Green intellectual capital and environmental product innovation: the mediating role of green social capital. Knowledge Management Research & Practice, 12(3), 261-275. http://dx.doi.org/10.1057/kmrp.2014.8

Dokurno, Z., Fiedor, B., & Scheuer, B. (2016). Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 281(1), 5-28. https://doi.org/10.33119/GN/100760 (in Polish).

Dziwulski, J. (2018). Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji. Studia i Prace WNEiZ US, 52(3), 29-38. http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.52/3-03 (in Polish).

Ejdys, J. (2016). Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań—wyniki analizy bibliometrycznej. Przegląd Organizacji, (4), 36-44. https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249705b39/po.2016.04.06.pdf (in Polish).

European Commission. (2020, November 20). The 2021 Ageing Report. Underlying Assumptions & Projection Methodologies. https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2021-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies_en

European Commission. (2021). The 2021 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019–2070). https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2021-10/ip148_en.pdf

Grudziński, A., & Sulich, A. (2018, May). Green European Integration. In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration (pp. 364-371).

Guja, P. (2016). Wpływ transformacji ustrojowej na model rodziny w Polsce. Studia Ekonomiczne, 290, 39-50. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-4e43cef8-cb73-4fa6-b81c-c6cddbc174f4 (in Polish).

GUS. (2021). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2020,2,14.html (in Polish).

GUS. (2022). Sytuacja demograficzna Polski do 2021 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-roku-2021,40,2.html (in Polish).

Huan, Y., Sun, Z., Ali, M., Yan, R., & Ur Rahman, Z. (2022). Green finance, green energy, and green revolution: An impulse response function of food security in developing economies. Frontiers in Environmental Science, 10, 982785. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.982785

International Labour Organisation. (2023). Definitions of green jobs used in the employment and environment policy context. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_195740.pdf

International Labour Organisation. (2023a). What is a green job ? https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm

International Trade Union Confederation. (2023). Growing Green And Decent Jobs. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_green_jobs_summary_en_final.pdf

Kacprzak, M., & Król, A. (2015). Kapitał ludzki na rynku pracy. Turystyka i Rozwój Regionalny, 4, 33-44. https://sj.wne.sggw.pl/article-TIRR_2015_n4_s33/ (in Polish).

Kałuża-Kopias, D. (2016). Zasoby pracy w Polsce w perspektywie 2050 roku. Studia Ekonomiczne, 292, 89-99. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-5631e39c-16dc-4c7f-96a0-bf4ddd6613c4 (in Polish).

Kassenberg, A., & Śniegocki, A. (2014). W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy. Warszawa: Warsaw Institute of Economic Studies. (in Polish).

Kołażyk, K. (2020). Rola dziadków we współczesnej rodzinie. Funkcjonowanie rodzin wielopokoleniowych z perspektywy psychologii. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 41(1), 260-269. https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.232 (in Polish).

Kotowska, I. E. (2019). Uwagi o urodzeniach i niskiej dzietności w Polsce oraz polityce rodzinnej wspierającej prokreację. Studia Demograficzne, (2(176)), 11-29. https://doi.org/10.33119/SD.2019.2.1 (in Polish).

Kozar, Ł. (2019). Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania – identyfikacja – oddziaływanie na lokalny rynek pracy. Łódź: Publishing House of the Łódź University. (in Polish).

Kozar, Ł. (2022). Która ze stosowanych metod identyfikacji zielonych miejsc pracy w gospodarce jest najefektywniejsza? In Ł. Kozar (Ed.), W poszukiwaniu zielonego ładu (pp. 133-146). Łódź: Publishing House of the Łódź University. (in Polish).

Kozera, M. (2011). Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), 105-111. https://sj.wne.sggw.pl/article-PRS_2011_T11(26)_n1_s105/ (in Polish).

Kulawczuk, P. (2014). Zielony rynek pracy i praca wysokiej jakości w Wielkopolsce. In P. Bednarz & P. Kulawczuk (Eds.), Strategia rozwoju zielonej gospodarki i zielonego rynku pracy w Wielkopolsce: praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim: mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. wielkopolskim (pp. 9-25). Warszawa: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. https://wiph.pl/wp-content/uploads/2015/03/Strategia-Rozwoju-Zielonej-Gospodarki-i-Zielonego-Rynku-Pracy-w-Wielkopolsce.pdf (in Polish).

Lewiatan Confederation. (2021). Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną. https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2022/01/rynek_pracy_transformacja_10122021.pdf (in Polish).

Lis, M., & Baran, J. (2013). Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim. Prognoza kapitału ludzkiego. Warszawa: Publishing House of the Institute for Structural Research. (in Polish).

Mockałło, Z. (2015). Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą-przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 4, 11-13. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1e1c2467-d574-4f2a-ab83-9e4108c77302 (in Polish).

Pelc, I. (2017). Starzenie się społeczeństwa. Jako wyzwanie społeczno-ekonomiczne. In G. Libor (Ed.), Starość nie jedną ma twarz. Badania interdyscyplinarne nad starością (pp. 106-114). Wydawnictwo internetowe e-bookowo. https://www.e-bookowo.pl/imagesdb_298b75cdc137542448a6be419f664615.pdf (in Polish).

Pichlak, M. (2017). W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym — przegląd koncepcji wdrażania zielonej gospodarki. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 48(1), 7-18. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.001 (in Polish).

Report. Green Jobs. Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World (UNEP, 04 May 2008). https://www.unep.org/resources/report/green-jobs-towards-sustainable-work-low-carbon-world [24-04-2024].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). (Dziennik Ustaw z 2017 r., Nr. 251, item 1885). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072511885 (in Polish).

Ryszawska, B. (2013). Koncepcja zielonej gospodarki jako odpowiedź na kryzys gospodarczy i środowiskowy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 318, 47-56. https://doi.org/10.15611/pn.2013.318.04 (in Polish).

Saczuk, K. (2020). Uwagi o spadku podaży pracy w Polsce. Studia Demograficzne, 177(1), 125-148. https://doi.org/10.33119/SD.2020.1.6 (in Polish).

Sidorczuk-Pietraszko, E. (2020). Wdrażanie koncepcji zielonej gospodarki w regionach Polski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Siemieniako, D., Glińska, E., & Mitręga, M. (2018). Koncepcja siły i asymetrii siły w relacjach business-to-business w świetle wyników analizy bibliometrycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 525, 176-187. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.525.15 (in Polish).

Sikorska, M. (2021). Czy zwiększenie dzietności w Polsce jest możliwe? Warszawa: IBS Policy Paper. https://ibs.org.pl/publications/czy-zwiekszenie-dzietnosci-w-polsce-jest-mozliwe/ (in Polish).

Sobczak, K. (2023). Trudno o pracę dla niepełnosprawnych z wysokimi kwalifikacjami. https://www.prawo.pl/kadry/prace-dla-niepelnosprawnych-trudna-dla-wykwalifikowanych,519034.html (in Polish).

Sulich, A., & Rutkowska, M. (2021). Zielony rynek pracy a zielona rewolucja. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19386.11205/1 (in Polish).

Supernak, B. (2022). Równowagę na rynku pracy zapewni migracja netto 120-150 tys. osób do 2030. https://inwestycje.pl/biznes/rownowage-na-rynku-pracy-zapewni-migracja-netto-120-150-tys-osob-do-2030/ (in Polish).

Szyja, P. (2015). Pojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarki. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 39(2), 21-38. http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.39.02 (in Polish).

Śledź, D. (2012). Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim. Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. http://archiwum.up.podlasie.pl/uploads/upload_i/PnrzZMP/bialystok_analiza_interactive.pdf (in Polish).

Yong, J. Y., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., & Fawehinmi, O. (2019). Nexus between green intellectual capital and green human resource management. Journal of Cleaner Production, 215, 364-374. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.306

Zhu, S., Takigawa, I., Zeng J., & Mamitsuka, H. (2009). Field Independent Probabilistic Model for Clustering Multi-field Documents. Information Processing and Management, 45(5), 555-570.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.