Assessment of the spatial disparities of the green economy in the voivodeships of Poland in 2010-2020
PDF

Keywords

green economy
spatial diversification
sustainable development
synthetic measure
voivodship

How to Cite

Dziekański, P., Popławski, Łukasz, Wyszkowski, A., & Wrońska, M. (2024). Assessment of the spatial disparities of the green economy in the voivodeships of Poland in 2010-2020 . Economics and Environment, 87(4), 699, 1–17. https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.699

Abstract

The development of a green economy in a situation of resource scarcity, global climate change, and environmental degradation means entering a new path of socio-economic development that will more effectively implement the goals of sustainable development. The level of its regional polarisation is stimulated by demographic, natural and technological, economic and social factors. The aim of the research was to identify and assess the level of regional polarisation in terms of the development of the green economy in voivodeships in Poland using a synthetic measure. The basis for the analysis was a set of substantively and statistically analysed diagnostic variables from 2010-2020 available in Statistics Poland. The result of the analysis was the presentation of regional polarisation and the ordering of voivodeships in Poland in 2010-2020 in terms of the synthetic measure - green economy. The green economy of voivodeships should be built based on available endogenous resources and planning and organisational solutions specific to the voivodeship. Using a synthetic measure to assess activities in the area of the green economy makes it possible to evaluate the effects and take corrective measures of the voivodeships' in this area.

https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.699
PDF

References

Bogović, N. D., & Grdić, Z. S. (2020). Transitioning to a Green Economy—Possible Effects on the Croatian Economy. Sustainability, 12(22), 9342. https://doi.org/10.3390/su12229342

Borys, T., Bugdol, M., & Puciato, D. (2022). Barriers to achieving climate goals. An external context. Economics and Environment, 82(3), 8-37. https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.476

Broniewicz, E., Bukowska, J., Godlewska, J., Lulewicz-Sas, A., & Sidorczuk-Pietraszko, E. (2022). Climate change adaptation in ex-ante assessment of legal acts – a proposal of indicators for Poland. Economics and Environment, 82(3), 52-73. https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.525

Bucea-Manea-Țoniș, R., & Zecheru, T. (2022). Untapped Aspects of Waste Management versus Green Deal Objectives. Sustainability, 14(18), 11474. https://doi.org/10.3390/su141811474

Chen, Y., Chen, C.-Y., & Hsieh, T. (2011). Exploration of sustainable development by applying green economy indicators. Environmental Monitoring and Assessment, 182, 279-289. https://doi.org/10.1007/s10661-011-1875-3

Churski, P., Herodowicz, T., Konecka-Szydłowska, B., & Perdał, R. (2021). Rethinking Regional Development Factors. In P. Churski, T. Herodowicz, B. Konecka-Szydłowska & R. Perdał (Eds.), European Regional Development (pp. 97-150). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84659-6_4

Ciechelska, A., Kusterka-Jefmańska, M., & Zaremba-Warnke, S. (2023). Municipal waste management as a polycentric system –the example of Poland. Economics and Environment, 83(4), 76-90. https://doi.org/10.34659/eis.2022.83.4.541

D'Amato, D., & Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. Ecological Economics, 188, 107143. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107143

Di, K., Chen, W., Zhang, X., Shi, Q., Cai, Q., Li, D., Liu, C., & Di, Z. (2023). Regional unevenness and synergy of carbon emission reduction in China's green low-carbon circular economy. Journal of Cleaner Production, 420, 138436. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138436

Drejerska, N., Vrontis, D., Siachou, E., & Golebiewski, J. (2020). System solutions for the circular economy on the regional level: The case of Green Lungs of Poland. Journal for Global Business Advancement, 13(4), 447-458. https://doi.org/10.1504/JGBA.2020.112388

Godlewska, J., & Sidorczuk-Pietraszko, E. (2019). Taxonomic Assessment of Transition to the Green Economy in Polish Regions. Sustainability, 11(18), 5098. https://doi.org/10.3390/su11185098

Grabiński, T. (1985). Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 213, 35-63. (in Polish).

Grzelak, A., & Kryszak, Ł. (2023). Development vs efficiency of Polish farms - trade-off or synergy effects? Economics and Environment, 84(1), 287-304. https://doi.org/10.34659/eis.2023.84.1.543

Herodowicz, T. (2018). The spatial differentiation of the intervention of the regional policy of the EU supporting pro-environmental economic changes in Poland. Economics and Environment, 64(1), 96-109. https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/180

Hickel, J. (2021). Mniej znaczy lepiej. O tym jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat. Kraków: Wydawnictwo Karakter. (in Polish).

Igliński, B., Krukowski, K., Mioduszewski, J., Pietrzak, M. B., Skrzatek, M., Piechota, G., & Wilczewski, S. (2022). Assessment of the Current Potential of Hydropower for Water Damming in Poland in the Context of Energy Transformation. Energies, 15(3), 922. https://doi.org/10.3390/en15030922

Korenik, S., & Zakrzewska-Półtorak, A. (2011). Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (in Polish).

Lorek, S., & Spangenberg, J. H. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy – beyond green growth and green economies. Journal of Cleaner Production, 63, 33-44. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.045

Łuczak, A., & Wysocki, F. (2005). Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. (in Polish).

Malina, A. (2020). Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005–2017. Social Inequalities and Economic Growth, 61(1), 138-155. https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.10 (in Polish).

Morseletto, P. (2020). Targets for a circular economy. Resources, Conservation and Recycling, 153, 104553. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104553

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Gerald Duckworth.

OECD. (2011). Towards Green Growth: Monitoring Progress – OECD Indicators. https://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf

OECD. (2014). Green Growth Indicators 2014. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9434/-Green_Growth_Indicators-2014OECD_GreenGrowthIndicators_2014.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Özkan, B., Özceylan, E., Kabak, M., & Dikmen, A. U. (2021). Evaluation of criteria and COVID-19 patients for intensive care unit admission in the era of pandemic: A multi-criteria decision making approach. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 209, 106348. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106348

Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247, 250. (in Polish).

Statistics Poland. (2020). Local Data Bank. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start

Szyja, P. (2013). Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego. In A. Górka & P. Szyja (Eds.), Zielony Ład Gospodarczy oraz wybrane problemy rynku energii i gospodarki wodnej (pp. 31-279). Kraków: Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. (in Polish).

UNEP. (2012). Measuring Progress towards an inclusive Green Economy. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32438/MPGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19980910576 (in Polish).

Wyszkowska, D. (2016). Wskaźniki zielonej gospodarki dla Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 10(665), 54-74. (in Polish).

Xu, J., Zhao, J., She, S., & Liu, W. (2022). Green growth, natural resources and sustainable development: Evidence from BRICS economies. Resources Policy, 79, 103032. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103032

Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.