[1]
Brodziński, Z. and Turkowski, K. 2024. Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020. Economics and Environment. 88, 1 (Mar. 2024), 610. DOI:https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.610.