(1)
Antczak, E.; Artur Gajdos. Key Economic Sectors for Green Job Creation in Poland – an Empirical Analysis . EiS 2023, 85 (2), 68-89. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.599.