(1)
Brodziński, Z.; Turkowski, K. Development of the Tourism Function of Rural Areas of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in 2010 and 2020. EiS 2024, 88 (1), 610. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.610.