(1)
Broniewicz, E.; Jastrzębska, E.; Lulewicz-Sas, A. Environmental Disclosures According to ESRS in ESG Reporting of Selected Banks in Poland. EiS 2024, 88 (1), 719. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.719.