1.
Antczak E, Artur Gajdos. Key economic sectors for green job creation in Poland – an empirical analysis . EiS. 2023;85(2):68-89. doi:10.34659/eis.2023.85.2.599