1.
Brodziński Z, Turkowski K. Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020. EiS. 2024;88(1):610. doi:10.34659/eis.2024.88.1.610