Brodziński, Z., & Turkowski, K. (2024). Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020. Economics and Environment, 88(1), 610. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.610