Kordowska, Monika. 2017. “TOURISM ECOSYSTEM SERVICES – AN EXAMPLE OF BIRDWATCHING AT NATURE 2000 SITES”. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment 60 (1):11. https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/243.