Broniewicz, Elżbieta, Ewa Jastrzębska, and Agata Lulewicz-Sas. (2024) 2024. “Environmental Disclosures According to ESRS in ESG Reporting of Selected Banks in Poland”. Economics and Environment 88 (1): 719. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.719.