Brodziński, Z. and Turkowski, K. (2024) “Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020”, Economics and Environment, 88(1), p. 610. doi:10.34659/eis.2024.88.1.610.