[1]
Z. Brodziński and K. Turkowski, “Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020”, EiS, vol. 88, no. 1, p. 610, Mar. 2024, doi: 10.34659/eis.2024.88.1.610.