Kordowska, M. . “TOURISM ECOSYSTEM SERVICES – AN EXAMPLE OF BIRDWATCHING AT NATURE 2000 SITES”. Ekonomia I Środowisko - Economics and Environment, vol. 60, no. 1, Jan. 2017, p. 11, https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/243.