Brodziński, Zbigniew, and Konrad Turkowski. “Development of the Tourism Function of Rural Areas of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in 2010 and 2020”. Economics and Environment, vol. 88, no. 1, Mar. 2024, p. 610, https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.610.