Vol. 56 No. 1 (2016): EKONOMIA i ŚRODOWISKO
EKONOMIA i ŚRODOWISKO

Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia
Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Articles

Małgorzata Rutkowska-Podołowska
12
KRYZYS GOSPODARCZY I JEGO WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PDF (Język Polski)
Emil Mariusz Szymański
13
ISTOTA I WIELOWYMIAROWOŚĆ RENTY SOZOLOGICZNEJ
PDF (Język Polski)
Anna Matel, Tomasz Poskrobko
18
CONTINGENT VALUATION METHOD IN TERMS OF BEHAVIORAL ECONOMICS
PDF
Magdalena Węglarz
10
ANALIZA KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA Z OTWARCIA LOKALNEGO RYNKU CIEPŁA
PDF (Język Polski)
Sylwia Małażewska
10
DETERMINANTY WARTOŚCI KRAJOBRAZU ROLNICZEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY GÓRA KALWARIA
PDF (Język Polski)
Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko
22
ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTW POLSKI W LATACH 2005-2013 W KONTEKŚCIE REALIZACJI KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PDF (Język Polski)
Wojciech Kruszyński
9
ROLA KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA WIEKU WODY W POPRAWIE JAKOŚCI WODY W WODOCIĄGACH I ZMNIEJSZANIU KOSZTÓW JEJ UZDATNIANIA
PDF (Język Polski)
Agnieszka Trębicka
10
EKONOMICZNE ASPEKTY MONITOROWANIA PRACY PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY PODCZAS SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
PDF (Język Polski)
Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka
12
ZACHOWANIA I OCZEKIWANIA TURYSTÓW DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH
PDF (Język Polski)
Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz
14
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH W REGIONIE WARMII I MAZUR
PDF (Język Polski)
Jan Krupa, Oleksandr Młynar
13
KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO POD NAZWĄ „PODKARPACKI SZLAK MIODOWY”
PDF (Język Polski)
Anna Mazurek-Kusiak
11
OCENA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH PARKU KRAJOBRAZOWEGO „LASY JANOWSKIE”
PDF (Język Polski)
Marek Andrzej Lebensztejn
11
OCHRONA PRZYRODY ORAZ ASPEKTY PRAWNE UDOSTĘPNIANIA TURYSTYCZNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH
PDF (Język Polski)
Justyna Chodkowska-Miszczuk, Stefania Środa-Murawska, Jadwiga Biegańska
20
ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
PDF (Język Polski)
Łukasz Tyburski, Paweł Przybylski
9
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY CZYNNEJ REALIZOWANE W LASACH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
PDF (Język Polski)
Agata Kobyłka, Bogusław Sawicki
15
UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PDF (Język Polski)
Sebastian Juszko
13
FIZJOLOGICZNE REAKCJE ZWIERZĄT NA PENETRACJĘ TURYSTYCZNĄ ZAJMOWANEJ PRZEZ NIE PRZESTRZENI
PDF (Język Polski)
Lidia Bielinis, Ernest Bielinis, Anna Zawadzka, Aneta Omelan, Małgorzata Makowska, Krystyna Kuszewska
10
WYKORZYSTANIE TERENÓW PRZYROD NICZO CENNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- -MAZURSKIEGO W TERAPII LASEM: KONTEKSTY, MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA
PDF (Język Polski)