Vol. 56 No. 1 (2016): EKONOMIA i ŚRODOWISKO
EKONOMIA i ŚRODOWISKO

Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia
Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Full Issue
PDF (Polish)

Articles

Małgorzata Rutkowska-Podołowska
12
KRYZYS GOSPODARCZY I JEGO WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PDF (Język Polski)
Emil Mariusz Szymański
13
ISTOTA I WIELOWYMIAROWOŚĆ RENTY SOZOLOGICZNEJ
PDF (Język Polski)
Anna Matel, Tomasz Poskrobko
18
CONTINGENT VALUATION METHOD IN TERMS OF BEHAVIORAL ECONOMICS
PDF
Magdalena Węglarz
10
ANALIZA KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA Z OTWARCIA LOKALNEGO RYNKU CIEPŁA
PDF (Polish)
Sylwia Małażewska
10
DETERMINANTY WARTOŚCI KRAJOBRAZU ROLNICZEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY GÓRA KALWARIA
PDF (Polish)
Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko
22
ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTW POLSKI W LATACH 2005-2013 W KONTEKŚCIE REALIZACJI KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PDF (Polish)
Wojciech Kruszyński
9
ROLA KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA WIEKU WODY W POPRAWIE JAKOŚCI WODY W WODOCIĄGACH I ZMNIEJSZANIU KOSZTÓW JEJ UZDATNIANIA
PDF (Polish)
Agnieszka Trębicka
10
EKONOMICZNE ASPEKTY MONITOROWANIA PRACY PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY PODCZAS SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
PDF (Polish)
Jan Zawadka, Joanna Pietrzak-Zawadka
12
ZACHOWANIA I OCZEKIWANIA TURYSTÓW DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH
PDF (Polish)
Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz
14
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH W REGIONIE WARMII I MAZUR
PDF (Polish)
Jan Krupa, Oleksandr Młynar
13
KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO POD NAZWĄ „PODKARPACKI SZLAK MIODOWY”
PDF (Polish)
Anna Mazurek-Kusiak
11
OCENA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH PARKU KRAJOBRAZOWEGO „LASY JANOWSKIE”
PDF (Polish)
Marek Andrzej Lebensztejn
11
OCHRONA PRZYRODY ORAZ ASPEKTY PRAWNE UDOSTĘPNIANIA TURYSTYCZNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH
PDF (Polish)
Justyna Chodkowska-Miszczuk, Stefania Środa-Murawska, Jadwiga Biegańska
20
ZNACZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UPOWSZECHNIANIU ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
PDF (Polish)
Łukasz Tyburski, Paweł Przybylski
9
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY CZYNNEJ REALIZOWANE W LASACH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
PDF (Polish)
Agata Kobyłka, Bogusław Sawicki
15
UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PDF (Polish)
Sebastian Juszko
13
FIZJOLOGICZNE REAKCJE ZWIERZĄT NA PENETRACJĘ TURYSTYCZNĄ ZAJMOWANEJ PRZEZ NIE PRZESTRZENI
PDF (Polish)
Lidia Bielinis, Ernest Bielinis, Anna Zawadzka, Aneta Omelan, Małgorzata Makowska, Krystyna Kuszewska
10
WYKORZYSTANIE TERENÓW PRZYROD NICZO CENNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- -MAZURSKIEGO W TERAPII LASEM: KONTEKSTY, MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA
PDF (Polish)