Education for sustainable development in Polish institutions of higher education – present and future
PDF

Keywords

higher education
education for sustainable development

How to Cite

Lorek, A., Lorek, E., & Koczur, W. (2023). Education for sustainable development in Polish institutions of higher education – present and future. Economics and Environment, 84(1), 116-132. https://doi.org/10.34659/eis.2023.84.1.513

Abstract

Education for sustainable development is still developing as a broad and comprehensive concept that includes related content on the environment, economy and society. Key issues of sustainable development include, among others, economic issues, production and consumption models, natural resource management, environmental protection, development models, poverty reduction, civic rights, democracy, governance etc. These issues are very diverse and require a holistic approach to teaching. The objective of this article is to diagnose and evaluate the current state of education for sustainable development in Polish higher education institutions, with particular emphasis on the EU in Katowice and to identify the directions of change. This article was written based on the Authors’ many years of scientific and teaching experience. It was also supported by a survey conducted in the year 2020/2021 among the students at the University of Economics in Katowice, which allowed them to identify directions for future educational activities.

PDF

References

Act of 27 April 2001 on Environmental Protection Law (Journal of Laws 2017, item 519 as amended).

Alcantud-Diaz, M. (2021). Research, Teaching and Actions in Higher Education on the UN Sustainable Development Goals. Cambridge Scholars Publishing.

Aleixo, A. M., Azeiteiro, U. M., & Leal, S. (2016). Toward sustainability through higher education: sustainable development incorporation into Portuguese higher education institution. In J. Davim & W. Leal Filho (Eds.), Challenges in higher education for sustainability. Berlin: Springer.

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). We are developing critical competencies for sustainability development in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(4), 416-430.

Barth, M., Michelsen, G., Rieckman, M., & Thomas, I. (2015). Routledge Handbook of Higher Education for Sustainable Development. London: Routledge.

Bartniczak, B., & Zaremba-Warnke, S. (2010). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T.4, Edukacja dla ładu środowiskowego. Białystok-Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Blasco, N., Brusca, I., & Labrador, M. (2021). Drivers for Universities Contribution to the Sustainable Development Goals: An Analysis of Spanish Public Universities. Sustainability, 13(1). https://doi.org/10.3390/su13010089

Borys, T. (2010). Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne. In T. Borys (Ed.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T.1, Edukacja dla ładu zintegrowanego. Białystok-Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Borys, T. (Ed.). (2010a). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.T.1, Edukacja dla ładu zintegrowanego. Białystok-Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Broniewicz, E., Godlewska, J., Lulewicz-Sas, A., & Miłaszewski, R. (2019). Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Brzozowski, T., & Rogala, P. (Ed.). (2010). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T.3, Edukacja dla ładu społecznego. Białystok-Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Buchcic, E. (2016). Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju zadaniem szkolnictwa wyższego. Forum Pedagogiczne, 2(2), 85-94.

Calvano, G. (2017). Educare per lo Sviluppo Sostenibile. L’impegno degli Atenei Italiani: esperienze in corso e buone pratiche. Aracne.

Calvano, G. (2021). Educare per il futuro: sviluppare competenze per la sostenibilita a livello universitario. L’esperienza dell’universita di Bari. Formazione & Insegnamento, 19(3), 234-247. https://doi.org/10.7346/-fei-XIX-03-21_17

Chaleta, E., Saraiva, M., Leal, F., Fialho, I., & Borralho, A. (2021). Higher Education and Sustainable Development Goals (SDG)-Potential Contribution of the Undergraduate Courses of the School of Social Sciences of the University of Évora. Sustainability, 13(4). https://doi.org/10.3390/su13041828

COPERNICUS Alliance. (2022, July 28). https://www.copernicus-alliance.org/

COPERNICUS-CAMPUS. (2022, July 28). Guidelines for Sustainable Development in the European Higher Education Area. How to incorporate the principles of sustainable development into the Bologna Process. https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/information/COPERNICUS%20Guidelines.pdf

De Vincenzo, D., & Riggo, A. (2021). Per un’Educazione alla Sostenibilita nell’Univesita. Le attivita dell’Universita di Cassino e del Lazio Meridionale. Cassino: EUC. https://www.unicas.it/media/6019413/Per-uneducazione-alla-sostenibilit%C3%A0-eBook-2021.pdf.

Di Gerio, Ch., Fiorani, G., & Paciullo, G. (2020). Fostering Sustainable Development and Social Responsibility in Higher Education: The Case of the Tor Vergata University of Rome. Management Dynamic in the Knowledge Economy, 8(1), 31-44. https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0003

European Environmental Advisory Council. (2022, July 28). https://eeac.eu/

Fiedor, B. (Ed.). (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck.

Finnveden, G., Verhoef, L., & Newman, J. (Eds.). (2020). Sustainable Development and Higher Educations Institutions, Acting with purpose. MDPI, Basel.

Franco, I., Saito, O., Vaughter, P., Whereat, J., Kanie, N., & Takemoto, K. (2018). Higher education for sustainable development: actioning the global goals in policy, curriculum and practice. Sustainability Science, 14, 1621-1642. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0628-4

Geryk, M. (2018). Sustainable Development Goals as a Perspective for Higher Education Institutions. Research Papers of Wrocław University of Economics, 520, 54-63.

Kędzierska, A., De Haan, G., Kolleck, N., & Fischbach, R. (2013). Wybrane aspekty edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle niemieckiego kontekstu. Niemiecki krajobraz edukacyjny w zapewnianiu jakości edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Debata Edukacyjna, 6, 27-61.

Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., & Witkowska-Tomaszewska, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy. Warszawa: APS.

Leal Filho, W., Frankenberger, F., Lange Salvia, A., Azeiteiro, U., Alves, F., Castro, P., Will, M., Plajte, J., Orlovic Lovern, V., Brandli, L., Price, E., Doni, F., Mifsud, M., & Veiga Avila, L. (2021). A framework for the implementation of the Sustainable Development Goals in university programmes. Journal of Cleaner Production, 299. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126915

Leicht, A., Heiss, J., & Byun, W. J. (Eds.). (2018). Issues and trends in education for sustainable development. Paris: UNESCO.

Lorek, A. (2011). Edukacja w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju – doświadczenia niemieckie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 90, 93-101.

Lorek, A. (2013). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 131, 23-31.

Lorek, A., & Słupik, S. (2010). Stan edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w świetle badań ankietowych. In T. Borys (Ed.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Tom I, Edukacja dla ładu zintegrowanego (pp. 265-277). Białystok-Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Lorek, A., Barteczek, A., & Słupik, S. (2008). Ocena stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. In J. Harasim & T. Kraśnicka (Eds.), Ekonomia i Finanse – Współczesne problemy badawcze (pp. 35-47). Centrum Badań i Ekspertyz: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Lorek, E., & Gierczycka, J. (2010). Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w śląskich szkołach wyższych. In T. Borys (Ed.), Edukacja dla ładu zintegrowanego. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Lorek, E., & Olszak, C. (2013). Działania edukacyjne na studiach doktoranckich w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – doświadczenia, podstawowe wyzwania i rekomendacje. In K. Jędralska (Ed.), Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych (pp. 37-46). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Lorek, E., & Sobol, A. (2010). Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – działania UE w Katowicach. In B. Kos (Ed.), Ekonomia jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju (pp. 147-160). Prace Naukowe UE w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. (2001). Ministerstwo Środowiska. https://cee.elk.pl/sites/default/files/nsee.pdf

Nizińska, A., & Kurantowicz, E. (2020). Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne. Forum Oświatowe, 31(2(62)), 27-40. https://doi.org/10.34862/fo.2019.2.2

Owens, T. L. (2017). Higher education in the sustainable development goals framework. European Journal of Education, 52(4), 414-420. https://doi.org/10.1111/ejed.12237

Parricchi, M. A. (2018). Green University: un orientamento prdagogico alla sostenibilita. Pedagogia Oggi, 16(1). https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siped/article/view/2715/2390

Poskrobko, B. (2010). Economics of sustainable development. An outline of research and teaching problems. Białystok: WSzE Publishing House in Białystok.

Poskrobko, B. (2011). Theoretical aspects of the economics of sustainable development. Białystok: WSzE Publishing House in Białystok.

Poskrobko, B. (Ed.). (2007). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE.

Poskrobko, B. (Ed.). (2010a). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T.2, Edukacja dla ładu ekonomicznego. Białystok-Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Poskrobko, B., & Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

Resolution of the Council of Ministers No.67 from 16 of July 2019 (Official Journal [M.P.] 2019, item 794).

Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka.

Rosen, M. A. (2020). Do Universities Contribute to Sustainable Development? European Journal of Sustainable Development Research, 4(2). https://www.ejosdr.com/download/do-universities-contribute-to-sustainable-development-6429.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

RUS. (2017). La didattica per lo sviluppo sostenibile negli Atenei italiani. Best practice. Rete delle Universita per lo Sviluppo Sostenibile. https://reterus.it/public/files/GdL/Educazione/017_07_10_BrochureA5_web.pdf

Sady, M., Żak, A., & Rzepka, K. (2019). The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development: Insights from an Empirical Study of Polish Universities. Administrative Sciences, 9(3). https://doi.org/10.3390/admsci9030062

SDSN Australia/Pacific. (2017). Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education institutions, and the academic sector. Australia, New Zealand and Pacific Editions. https://ap-unsdsn.org/regional-initiatives/universities-sdgs/university-sdg-guide/

SDSN Italia. (2021). Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile: una guida per universita e istituti di istruzione superrore. Prima edizione italiana. https://www.feem.it/news/sdsn-italia-agenda-2030-e-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-una-guida-per-universita-e-istituti-di-istruzione-superiore

Shephard, K. (2008). Higher education for sustainability: seeking affective learning outcomes. International Jouranal of Sustainability in Higher Education, 9(1).

Sonetti, G., Barioglio, C., & Campobenedetto, D. (2020). Education for Sustainability in Practice: A Review of Current Strategies within Italian Universities. Sustainability, 12(13). https://doi.org/10.3390/su12135246

UNESCO. (2007). The un decade of Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014). The First Two Years. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO. (2009). Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable development. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO. (2020). Education for Sustainable Development. A roadmap. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Von Hauff, M., & Nguyen, T. (2014). Universities as Potential Actors for Sustainable Development. Sustainability, 6(5). https://doi.org/10.3390/su6053043

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.