Changes in the Polish market for agricultural organic products
PDF

Keywords

sustainable agriculture
organic farming
ecological products markets
opportunities and limitations of development

How to Cite

Kociszewski, K., Graczyk, A., Sobocińska, M., Krupowicz, J., & Mazurek-Łopacińska, K. (2023). Changes in the Polish market for agricultural organic products . Economics and Environment, 84(1), 259-286. https://doi.org/10.34659/eis.2023.84.1.547

Abstract

This paper attempts to identify changes in the factors influencing the functioning and evolution of the Polish market for organic agricultural products. It brings together the results of surveys of farmers (carried out in 2011, 2019, and 2021), distributors (carried out in 2019 and 2021), and consumers (carried out in 2009 and 2021). Initially, farmers believed that the greatest opportunities for market development lay in demand factors, including in particular consumer environmental awareness. In 2021, their opinions worsened in this regard, which means they had difficulties reaching consumers. Another opportunity that was less popular than before was the EU subsidies. This is due to administrative and bureaucratic burdens, which, along with high production costs and weak links between farmers and distributors, were considered to be the biggest barriers to market development. For distributors, the survey produced similar conclusions. According to consumers, the greatest opportunities for market development result from increasing environmental awareness, increased diversity of products and better promotion. The barriers they highlighted include high prices, limited environmental education, lack of adequate state support, and insufficient information about the offer.

PDF

References

Aschemann-Witzel, J., & Aagaard, E. M. N. (2014). Elaborating on the Attitude-behaviour Gap Regarding Organic Products: Young Danish Consumers and In-store Food Choice. International Journal of Consumer Studies, 38(5), 550-558. https://doi.org/10.1111/ijcs.12115

Baum, R. (2018). Ekoefektywne tworzenie wartości produktu jako przejaw CSR. Marketing i Rynek, 11, 15-28.

Bray, J., Johns, N., & Kilburn, D. (2011). An exploratory study into the factors impeding ethical consumption. Journal of Business Ethics, 98(4), 597-608. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0640-9

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 27-36.

Bryła, P. (2016). Organic food consumption in Poland: Motives and barriers. Appetite, 105, 737-746. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.07.012

Connelly, B. L., Ketchen, D. J., & Slater, S. F. (2011). Toward a ‘theoretical toolbox’ for sustainability research in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 39, 86-100. https://doi.org/10.1007/s11747-010-0199-0

European Commission (2020). A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 20.5.2020 COM(2020) 381 final.

Gil, A. (2016). Stan i przyszłość gospodarstw ekologicznych w drobnoobszarowym rolnictwie województwa Małopolskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 42, 197-208.

Golob, U., Kos Koklic, M., Podnar, K., & Zabkar, V. (2018). The role of environmentally conscious purchase behaviour and green scepticism in organic food consumption. British Food Journal, 120(10), 2411-2424. https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2017-0457

Grzybowska-Brzezińska, M. (2013). Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 30, 47-58.

Grzybowska-Brzezińska, M., & Gorlowa, O. (2019). Conditions for the establishment of distribution channels in the organic food market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 51(1), 35-42. http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01121

Gutkowska, K. (2007). Zachowania konsumentów w kontekście teorii konfliktu nie-współmiernych skal wartości. In Z. Kędzior (Ed.), Konsument, Gospodarstwo Domowe, Rynek (pp. 123-190). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz.

Hidalgo-Baz, M., Martos-Partal, M., & González-Benito, O. (2017) Attitudes vs. Purchase Behaviors as Experienced Dissonance: The Roles of Knowledge and Consumer Orientations in Organic Market. Frontiers in Psychology, 8, 248. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00248

Hughner, R. S., McDonagh, P., Prothero, A., Shultz, C. J., & Stanton, J. (2007) Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behaviour, 6(2-3), 94-110. https://doi.org/10.1002/cb.210

Katt, F., & Meixner, O. A. (2020). Systematic review of drivers influencing consumer willingness to pay for organic food. Trends in Food Science & Technology, 100, 374-388. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.04.029

Kieżel, E. (Ed.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.

Koalicja na rzecz BIO & NielsenIQ. (2021). Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021. https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf

Kociszewski, K., (2022). Perspectives of Polish Organic Farming Development in the Aspect of the European Green Deal, Ekonomia i Środowisko, 2022, 81(2), 154-167. https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.461

Kociszewski, K., Graczyk, A., (2021). Rozwój podaży produktów ekologicznych w Polsce. Aspekty ekonomiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Komorowska, D. (2013). Czynniki kształtujące efektywność gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 104, 125-142.

Kushwah, S., Dhir, A., Sagar, M., & Gupta, B. (2019). Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers. Appetite, 143, 104402. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104402

Liu, Ch., & Zheng, Y. (2019). The predictors of consumer behaviour in relations to organic food in the context of food safety incidents: Advancing hiper attantion theory within an stimulus-organism-response model. Frontiers in Psychology, 10, 2512. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02512

Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Warszawa: PWE.

Łuczka, W. (2016a). Mocne i słabe strony przetwórstwa ekologicznego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII(5), 143-148.

Łuczka, W. (2016b). The changes on the organic food market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(42), 597-605.

MacRae, R. J., Frick, B., & Martin, R. C. (2007). Economic and social impacts of organic production systems. Canadian Journal of Plant Science, 87(5), 1037-1044. https://doi.org/10.4141/CJPS07135

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2021). Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027. https://roleko.cdr.gov.pl/index.php/145-ramowy-plan-dzialan-dla-zywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce-na-lata-2021-2027

Nachtman, G. (2015). Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w 2013 roku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 78-90.

NIK (Najwyższa Izba Kontroli), (2019). Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa, Poland: NIK.

Nestorowicz, R., Pilarczyk, B., Jerzyk, E., Rogala, A., & Gluza, N. (2019). Wpływ wsparcia gospodarstw ekologicznych, pozyskiwanego w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zwiększanie podaży żywności ekologicznej – Raport z badań współfinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. https://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/83275/20191115/Sprawozdanie%20merytoryczne%20dla%20MRiRW.pdf

Nguyen, H. V., Nguyen, N., Nguyen, B. K., & Greenland, S. (2021). Sustainable Food Consumption: Investigating Organic Meat Purchase Intention by Vietnamese Consumers. Sustainability, 13(2), 953. https://doi.org/10.3390/su13020953

Nosi, C., Zollo, L., Rialti, R., & Ciappei, C. (2020). Sustainable consumption in organic food buying behavior: The case of quinoa. British Food Journal, 122(3). https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2019-0745

Nycz-Wróbel, J. (2012). Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 19(3). http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/22

Pham, T. H., Nguyen, T. N., Phan, T. T. H., & Nguyen, N. T. (2019). Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an emerging market economy. Journal of Strategic Marketing, 27(6), 540-556. https://doi.org/10.1080/0965254X.2018.1447984

Pilarczyk, B., & Nestorowicz, R. (2010). Marketing Ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Poskrobko, B. (Ed.). (2007). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE.

Runowski, H. (2012). Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa. In J. S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (pp. 38-78). Warszawa: IERiGŻ.

Seufert, V., Ramankutty, N., & Folley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485, 229-232. https://doi.org/10.1038/nature11069

Smoluk-Sikorska, J. (2017). Distribution of Organic Food in Poland. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 17(4), 292-301. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.105

Smoluk-Sikorska, J. (2019). Sales Channels from Organic Food Processing Companies. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XXI(4), 436-445. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5366

Smoluk-Sikorska, J., Łuczka, W., & Kalinowski, S. (2017). The state of organic food processing in Poland. In Competitiveness of European agriculture and food sectors. Proceedings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives, Czech, University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 349-354.

Sołtysiak, U. (2021). Organic farming and its market in Poland from the perspective of 2020. Current status and prospects. https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/final_20_07_ORGANICFARMINGANDITSMARKETINPOLAND2020-1-scalone.pdf

Tanner, C., & Kast, S. W. (2003). Promoting sustainable consumption: Determinants of green purchases by Swiss consumers. Psychology & Marketing, 20(10), 883-902. https://doi.org/10.1002/mar.10101

Torres, J., Belmonte, L. J., & Herrero-Sanches, S. (2016). Economic and Social Sustainability through Organic Agriculture: Study of the Restructuring of the Citrus Sector in the “BajoAndarax” District (Spain). Sustainability, 8(9), 918. https://doi.org/10.3390/su8090918

Trávníček, J., Willer, H., Meier, C., & Schlatter, B. (Eds.). (2022). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2022. Bonn: Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, and IFOAM – Organics International.

Tuomisto, H. L., Hodge, I. D., Riordan, P., & Macdonald, D. W. (2012). Does organic farming reduce environmental impacts? A meta-analysis of European research. Journal of Environmental Management, 112, 309-320. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.08.018

Van Doorn, J., & Verhoef, P. C. (2015). Drivers of and barriers to organic purchase behavior. Journal of Retailing, 91(3), 436-450. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.003

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption: Exploring the consumer “attitude–behavioral intention” gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19(2), 169-194. https://doi.org/10.1007/s10806-005-5485-3

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2008). Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological Economics, 64(3), 542-553. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.03.007

Weiping, Y., Xiaoyun, H., Lei, D., & Mingli, O. (2021). Organic food corporate image and customer co-developing behavior: The mediating role of consumer trust and purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 59, 102377. DOI: 10.1016/j.jretconser.2020.102377

Willer, H., Trávníček, J. Meier, C., & Schlatter, B., (Eds.) (2022). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2022. Bonn: Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, and IFOAM – Organics International.

Zaher, U., Higgins, S., & Carpenter-Boggs, L. (2016). Interactive life cycle assessment framework to evaluate agricultural impacts and benchmark emission reduction credits from organic management. Journal of Cleaner Production, 115, 182-190. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.073

Żakowska-Biemans, S. (2022). Raport na temat stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego i ekologicznej produkcji żywności w Polsce. http://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Projekte/MOE-Laenderberichte/Raport-o-stanie-rolnictwa-ekologicznego-POLSKA-EkoConnect-2022.pdf

Żakowska-Biemans, S., Górska-Warsewicz, H., Szlachciuk, J., Bobola, A., Świątkowska, M., Stangierskan, D., Zwolińska, J., & Czmoch, M. (2020). Marketing, promocja oraz analiza rynku: analiza wartości i struktury rynku produkcji ekologicznej w Polsce, ze szczególnym określeniem wartości jego poszczególnych branż. In Wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego, realizowanych w 2017 roku (pp. 234-251). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.