The role of rivers in creating a blue-green city economy on the example of Wroclaw and Gdansk
PDF

Keywords

river
city
megatrends
development of land by the river
blue-green infrastructure

How to Cite

Rynio, D., & Adamiczka, H. (2023). The role of rivers in creating a blue-green city economy on the example of Wroclaw and Gdansk. Economics and Environment, 85(2), 140-153. https://doi.org/10.34659/eis.2023.85.2.557

Abstract

The article aims to analyse and critically evaluate the use of blue-green infrastructure in the city. The study was conducted on the example of the Wrocław and Gdańsk rivers. An essential element of the analysis is to determine the possibilities of introducing and improving blue-green infrastructure by using good practices in these urban units, particularly those relating to the role of rivers. During the study, the following research questions were formulated: What megatrend of urban development is defined by current conditions, and what do urban units gain in this way? Is the blue-green potential of the examined cities effectively used? What is the state of development of blue-green zones in and around the river? The methods used to write the article are desk research, case study, analysis of the researched areas using up-to-date cartographic materials, IDI, literature, and legal status analysis. The study supports the exchange of information between cities and the management of the river in the city.

PDF

References

Adamiczka, H. (2022). Wykorzystanie rzeki w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta [Doctoral dissertation]. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. (in Polish).

Almaaitah, T., Appleby, M., Rosenblat, H., Drake, J., & Joksimovic, D. (2021). The potential of Blue-Green infrastructure as a climate change adaptation strategy: a systematic literature review. Blue-Green Systems, 3(1), 223-248. https://doi.org/10.2166/bgs.2021.016

Breś, J. (2019). Wpływ niebieskiej infrastruktury na kształtowanie niebieskiej przestrzeni miejskiej. Biuletyn KPZK, 276, 47-49. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/132578/edition/115841/content (in Polish).

Chmielewski, T. J., Śleszyński, P., Chmielewski, Sz., & Kułak, A. (2018). Ekologiczne i Fizjonomiczne Koszty Bezładu Przestrzennego. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. (in Polish).

Ćmielewski, M., Głowacki, J., Hausner, J., Kudłacz, M., Kutek, K., & Ramm, K. (2021). Water City Index. Ranking Efektywności Wykorzystania Zasobów Wody w Polskich Miastach. https://oees.pl/wp-content/uploads/2021/11/WATER-CITY-INDEX-2021.pdf (in Polish).

Eionet. (2017). Mapping Europe's environmental future: understanding the impacts of global megatrends at the national level. https://www.eea.europa.eu/publications/mapping-europes-environmental-future-understanding

European Commission. (2020). Unia Europejska. Czym jest i czym się zajmuje. https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/pl/ (in Polish).

Europejska Agencja Środowiska. (2019, February 14). Woda w mieście. https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/woda-w-miescie/folder_contents (in Polish).

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (2017, June 2). Czym są globalne megatrendy i jak zbadać ich wpływ? https://www.gios.gov.pl/pl/eea/aktualnosci/produkty/427-czym-sa-globalne-megatrendy-i-jak-zbadac-ich-wplyw (in Polish).

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207-217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Griffiths, S., & Sovacool, B. K. (2020). Rethinking the future low-carbon city: Carbon neutrality, green design, and sustainability tensions in the making of Masdar City. Energy Research & Social Science, 62, 101368. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101368

Janiszek, M. (2015). Zielona infrastruktura jako koncepcja rozwoju współczesnego miasta. Studia Miejskie, 19, 99-108. http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_19_2015-Janiszek.pdf (in Polish).

Januchta-Szostak, A. (2020). Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie adaptacji miast do zmian klimatu i zagospodarowania wód opadowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, 3, 37-74. https://doi.org/10.21008/j.2658-2619.2020.3.3 (in Polish).

Kampania 17. Celów. (2022, November 25) Agenda 2030. https://kampania17celow.pl/agenda-2030/ (in Polish).

Kus, M., & Felski, B. (2018). Zieleń w przestrzeni antropogenicznej jako element poprawy atrakcyjności społecznej i efektywność klimatycznej miasta. Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, 14/II, 81-98. https://doi.org/10.23830/14/II/2018/8198 (in Polish).

LEMITOR. (2016). Środowisko Wrocławia – Informator 2014. https://www.wroclaw.pl/files/urzad/srodowisko/Srodowisko_Wroclawia_Informator_2014.pdf (in Polish).

Lusawa, R. (2009). Hans Carl von Carlowitz twórca pojęcia „trwałości”. Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 1-2(III), 5-16.

Morżoł, I. (2006, March 30). UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. https://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (in Polish).

Nosarzewska, E. (2021, April 30) Urbanizacja [Megatrendy 2050]. https://ptsp.pl/urbanizacja/ (in Polish).

ONZ. (2015). Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. [bez odniesienia do Komitetu Głównego (A/70/L.1)]. https://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (in Polish).

Pietryka, K. (2020). Błękitno-zielona infrastruktura a bezpieczeństwo powodziowe środowisk zurbanizowanych. In A. Danielewska & M. Maciąg (Eds.), Najnowsze doniesienia z zakresu ochrony środowiska i nauk pokrewnych (pp. 30-31). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. (in Polish).

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. (2022, November 15). Czym są megatrendy? https://ptsp.pl/megatrendy/ (in Polish).

Rada Miasta Gdańska. (2018). Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. https://bip.brg.gda.pl/attachments/article/685/uwala-wraz-z-uzasadnieniem.pdf (in Polish).

Sobol, A. (2021). Zmiany klimatu a kształtowanie współczesnych miast. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3(67), 34-37. https://doi.org/10.24425/academiaPAN.2021.138634 (in Polish).

Spiller, J. (2020, Febuary 17) Miasta grają w zielone… i niebieskie. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/miasta-graja-w-zielone-i-niebieskie-blekitno-zielona-infrastruktura-8263.html (in Polish).

Udas-Mankikar, S., & Driver, B. (2021). Blue-Green Infrastructure: An Opportunity for Indian Cities. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2021/05/ORF_OccasionalPaper_317_BlueGreenInfrastructure.pdf

United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future. https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html

Urząd Statystyczny w Gdańsku. (2021, December 20). Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2020 rok. https://gdansk.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/informator-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-gdanska-za-2020-rok,18,17.html (in Polish).

Urząd Statystyczny we Wrocławiu. (2021). Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2021. https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2021,2,24.html?contrast=default (in Polish).

Veith, W. (2004). Nachhaltigkeit. In M. Heimbach-Steins (Ed.), Christliche Sozialethik (pp. 302-315). Regensburg.

Zakrzewska-Półtorak, A., & Pluta, A. (2022). Planowanie przestrzenne jako element zrównoważonego rozwoju polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem zasobów nieruchomości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.