Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020
PDF

Keywords

tourism function
tourism function development indicators
Hellwig's synthetic measure of development
Covid-19

How to Cite

Brodziński, Z., & Turkowski, K. (2024). Development of the tourism function of rural areas of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship in 2010 and 2020. Economics and Environment, 88(1), 610. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.610

Abstract

Warmińsko-Mazurskie voivodeship is a characteristic region of Poland due to its natural conditions, which means that the economy is primarily agricultural and touristic. One of the main, innovative directions of non-agricultural activities supported in the rural areas of the region is rural tourism together, implemented as part of the smart specialisation "Water economy". Analysis of 19 selected indicators of tourism, tourism development and potential, as well as technical infrastructure and finances of communes, showed that in 2010 of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship, the level of development of the tourism function of the rural areas was characterised by an average value of the synthetic Hellwig measure (0.13) and showed strong spatial heterogeneity. In 2020, under conditions of the COVID-19 pandemic, this measure decreased only slightly to a value of 0.11, primarily due to the continuation of the region's tourism development planned for the long term. The spatial arrangement of the development of the tourism function in the analysed years remained virtually unchanged. The highest values for the development of the tourism function, both in 2010 and in 2020, were recorded in municipalities located in the area of the Great Mazurian Lakes, Powiśle and the other lake districts of the region.

PDF

References

Batyk, I. M. (2012). Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach. Ekonomiczne Problemy Usług, 83, 155-164. (in Polish).

Batyk, I. M., & Dąbrowska, A. Z. (2015). The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland. Service Management, 15(1), 23-29. https://doi.org/10.18276/smt.2015.15-03.

Batyk, I. M., & Woźniak, M. (2017). Effect of socioeconomic characteristics of consumers on preferences of purchase and consumption of freshwater fish. Polish Journal of Natural Sciences, 32(2), 357-370.

Batyk, I. M., Woźniak, M., & Kuryło, J. (2017). Rybne produkty regionalne w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ZNUV, 54(3), 202-213. (in Polish).

Brodziński, Z. (2017). Organizacja przedsięwzięć turystycznych na przykładzie Eko Szlaku Łaźna Struga. In K. Turkowski (Ed.), Wybrane aspekty rozwoju turystyki na poziomie lokalnym (pp. 125-133). Olsztyn: Wydawnictwo New Europe Firma Szkoleniowa. (in Polish).

Czarkowski, T. K. (2019). Rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka, ekologia – system naczyń połączonych czy źródło konfliktów? Olsztyn: Wydawnictwo Warmińsko-Mazurskiego Ośrodeka Doradztwa Rolniczego. (in Polish).

Czarkowski, T. K., Wołos, A., & Kapusta, A. (2021). Socio-economic portrait of Polish anglers: implications for recreational fisheries management in freshwater bodies. Aquatic Living Resources, 34, 19. https://doi.org/10.1051/alr/2021018

Czarkowski, T., Kupren, K., Turkowski, K., Kucharczyk, D., Kozłowski, K., & Mamcarz, A. (2012). Recreational fisheries and fishing grounds in the context of the tourist attractiveness of lakel and regions. Polish Journal of Natural Sciences ,4, 453-464.

European Commission. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e634b432-a969-4814-9f2b-bbe3042ca86f/language-en

Furgała-Selezniow, G., Turkowski, K., Nowak, A., Skrzypczak, A., & Mamcarz, A. (2006). The Ostroda-Elblag Canal – its past and future in aquatic tourism. In C.M. Hall & T. Härkönen (Eds.), Lake Tourism. An integrated approach to lacustrine tourism system (pp. 131-148). Bristol, Blue Ridge Summit: Channel View Publications.

GIOŚ. (2020). Stan środowiska w województwie warmińsko-mazurskim. Raport 2020. https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan_srodowiska_2020_warminsko-mazurskie.pdf (in Polish).

Gralak, K., & Kacprzak, M. (2021). Trendy i kierunki rozwoju agroturystyki w kontekście ekonomii doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. (in Polish).

GUS. (2022). Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2022. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztw-nr-32022,3,47.html (in Polish).

GUS. (2023, February 15). Bank Danych Lokalnych. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/jednostka (in Polish).

Hakuć-Błażowska, A., Turkowski, K., Kupren, K., & Czarkowski, T. K. (2012). Conditions of sustainable development of rural tourism based on the example on the Kozłowo commune, province of Warmia and Mazury. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11(2), 73-83.

Hellwig, Z. H. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, XV(4), 307-327. (in Polish).

Jaszczak, A. (2020). Trendy rozwojowe turystyki w Polsce przed i w trakcie pandemii COVID-19. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Turystyki w Krakowie. (in Polish).

Kowalczyk, M., & Kulczyk, S. (2013). Wycena potencjału rekreacyjnego jezior na przykładzie żeglarstwa. Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, XXXIV, 103-110. (in Polish).

Kulczyk, S., Derek, M., & Woźniak, E. (2016). How much is the “wonder of nature” worth? The valuation of tourism in the Great Masurian Lakes using travel cost method. Ekonomia i Środowisko, 4(59), 235-249.

Kupren, K., Czarkowski, T. K., Hakuć-Błażowska, A., Świszcz, B., Rogulski, M., & Krygel, P. (2018). Socio-economic characteristics of anglers in selected counties of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Studia Obszarów Wiejskich, 50, 213-226. (in Polish).

Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (in Polish).

Liziński, T., & Bukowski, M. (2008). An assessment of the tourist value of the Elbląg Canal. Journal of Water and Land Development, 12, 37-48.

Lossow, K. (1996). Znaczenie jezior w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 431, 47-59. (in Polish).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2023, February 15). Umowa Partnerska 2021-2027. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97650/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna.pdf (in Polish).

OECD. (2023, February 19). OECD Tourism Trends and Policies 2020. https://www.oecd.org/cfe/tourism/OECD-Tourism-Trends-Policies%202020-Highlights-ENG.pdf

Parszuto, K., Tandyrak, R., Grochowska, J., & Sieńska, J. (2018). Rekultywacja trzech jezior w Olsztynie w kontekście rozwoju przestrzeni rekreacyjnej miasta. Prace i Studia Geograficzne, 63.4, 129-144. (in Polish).

Pilichowska, P., & Glądała, A. (2021). Ocena poziomu rozwoju funkcji turystycznej w województwach Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 24-40. https://doi.org/10.24917/20801653.353.2 (in Polish).

Pomianek, I. (2011). Wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Economic and Regional Studies, 4(2), 66-75. (in Polish).

Roman, M., & Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. (in Polish).

afranko, E. (201Sz7). Evaluation of local and supralocal roles of parks in the urban spatial setting: a case study of central park in Olsztyn. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2, 123-131. https://doi.org/ 10.15576/GLL/2017.2.123.

Szromek, A. R. (2013). Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, (132), 91-103. (in Polish).

Tschirschnitz, H. (2011). Place of agritourism in a balanced development of rural areas. Ecological Questions, 15, 77-80. https://doi.org/10.2478/v10090-011-0038-z

Turkowski, K. (2016). Własność i zarządzanie jeziorami a problem ich zrównoważonego użytkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, (453), 153-166. (in Polish).

Turkowski, K. (2018). Woda a nieruchomości - wybrane aspekty powiązań. Świat Nieruchomości, 103(4), 19-26. (in Polish).

Turkowski, K. (Ed.). (2017). Wybrane aspekty rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Olsztyn: Wydawnictwo New Europe Firma Szkoleniowa. (in Polish).

Uchwała nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4173. http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2018/4173/ (in Polish).

Warmińsko-Mazurskie 2030. (2023, February 15). Strategia 2030. https://strategia.warmia.mazury.pl/strategia-2030/ (in Polish).

Wasyluk, P., Kucner, A., Sierocki, R., Kuczyński, B., Romancewicz, K., Wieczorek, A., & Żurowska, J. (2018). Raport Turystyka Warmii i Mazur. Analiza i kreowanie trendów. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. https://www.uwm.edu.pl/trendy/gfx/AIKT_TURYSTYKA_WiM_RAPORT.pdf (in Polish).

Wilk-Grzywna, M. (2015). Tworzenie klastrów dla produktów turystycznych. przykład Tropical North Queensland w Australii oraz wschodniego szlaku rowerowego Green Velo w Polsce. Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, (162), 169-183. (in Polish).

WMBPP w Olsztynie. (2023, February 15). Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. https://www.wmbpp.olsztyn.pl/#pzpw (in Polish).

Zdanowski, B., Pyka, J. P., Stawecki, K., & Czarnecki, B. (2009). Warunki naturalne do prowadzenia gospodarki rybackiej. In W.A. Wołos (Ed.), Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnego obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim (pp. 73-88). Olsztyn: Wydawnictwo IRŚ. (in Polish).

Żakowska, B. (2020). Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku. https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Turystyki/rozwoj_turystyki/Informacja_o_ruchu_turystycznym_w_wojew%C3%B3dztwie_warmi%C5%84sko-mazurskim_w_2019_roku.pdf (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.