Municipal waste management in the context of economic and organisational conditions at the local level in Poland
PDF

Keywords

management
municipalities
municipal waste management
SWOT/TOWS

How to Cite

Brzozowska, A. A., Łukomska-Szarek, J., Brzezinski, S., & Brzeszczak, A. (2024). Municipal waste management in the context of economic and organisational conditions at the local level in Poland. Economics and Environment, 88(1), 630. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.630

Abstract

The article addresses the challenge of municipal waste management in Poland, which is a problem at the local level. Various aspects of municipal waste management are pointed out. Addresses the role of national and regional policies in the context of municipal waste management and the importance of implementing effective strategies and programmes that reflect local circumstances. The main objective of the study is to evaluate municipal waste management in the municipal management process. In order to implement it, a survey, a SWOT/TOWS analysis and an assessment of the relationship between the elements of the waste management system and the factors influencing the municipal management process were carried out. The district of Częstochowa was chosen for the study because of its largest area and, as well as the municipality of Częstochowa, which is the second most populous city with district rights in the Silesian Voivodship.

PDF

References

Act from 13 September 1996. Act on maintenance of cleanliness and order in municipalities. Journal of Laws No. 132, item 622. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19961320622 (in Polish).

Act from 14 December 2012. Act on waste. Journal of Laws 2013, item 21. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021 (in Polish).

Adamska, A., & Smol, M. (2018). Ocena skuteczności gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Logistyka, 6, 2667-2677. (in Polish).

Alzamora, B. R., & Barros, R. T. D. V. (2020). Review of municipal waste management charging methods in different countries. Waste Management, 115, 47-55. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.020

Andelman, S., & Haastrup, P. (2019). Municipal Waste Management and Public Health. Journal of Environmental Protection, 10, 669-683.

Batista, M., Caiado, R. G. G., Quelhas, O. L. G., Lima, G. B. A., Leal Filho, W., & Yparraguirre, I. T. R. (2021). A framework for sustainable and integrated municipal solid waste management: Barriers and critical factors to developing countries. Journal of Cleaner Production, 312(1), 127516. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127516

Bondar, E., Konon, J., & Szpilko, D. (2022). Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie odpadami komunalnymi w smart city. Akademia Zarządzania, 6(1), 123-147. http://dx.doi.org/10.24427/az-2022-0008 (in Polish).

Borys, T. (1996). Zintegrowana gospodarka odpadami na poziomie lokalnym. Warsaw: Scientific Publishing PWN. (in Polish).

Brattebo, H., & Bisaillon, M. (2018). Municipal solid waste. In F. Pacheco-Torgal, V.W.Y. Tam, J.A. Labrincha, Y. Ding & J. de Brito (Eds.), Handbook of recycled concrete and demolition waste (pp. 95-109). Sawston: Woodhead Publishing.

Cao, D., Zhou, Y., & Wang, X. (2019). Municipal solid waste incineration: A review on the influence of key operating parameters on the environment. Environmental Science and Pollution Research, 26(14), 13652-13664.

Chen, L., Zhang, G., Wang, H., & Lu, X. (2021). A Comprehensive Review on Waste Collection and Transportation Mechanisms. Journal of Environmental Science and Technology, 14(2), 77-92.

Cherubini, F., Bargigli, S., & Ulgiati, S. (2019). Life cycle assessment (LCA) of waste management strategies: Landfilling, sorting plant and incineration. Energy, 34(12), 2116-2123. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2008.08.023

Ciesielski, S. (2021). Organizacja systemu gospodarki odpadami. Wspólnota Mieszkaniowa, 4, 12-17. (in Polish).

Dacko, M., Plonka, A., & Piecuch, J. (2019). Sustainable development and waste management in EU28 countries. Proceedings of the 2019 International Conference Economic science for rural development, Jelgava, 51, 77-83. https://doi.org/10.22616/ESRD.2019.060

Daszak, S., Abbas, K., Salman, M., Khurshid, Z., & Ahmed, J. (2018). Urban waste management and its impact on the environment: A case study of Islamabad city, Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, 25(12), 11616-11627.

Dąbrowska, A. (2020). Planowanie w zarządzaniu odpadami komunalnymi. Studia Ekonomiczne, 42(3), 55-68. (in Polish).

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Pub. L. No. 32008L0098, 312 OJ L (2008). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0098 (in Polish).

Dziawgo, E. (2022). Analysis of changes in waste generation and management in Poland against the background of EU waste management objectives. Papers of Wroclaw University of Economics and Business, 66(4), 41-56. https://doi.org/10.15611/pn.2022.4.03 (in Polish).

European Environment Agency. (2018). Waste prevention in Europe – policies, status and trends of reuse in 2017. https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe-2017

Fatta-Kassinos, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., & Vasquez, M. (2016). The risks associated with wastewater reuse and xenobiotics in the agroecological environment. The Science of The Total Environment, 409(19), 3555-3563. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.03.036

Gajewska, M. (2012). Lokalne uwarunkowania i strategie gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych gmin w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 67-80. (in Polish).

Gralak, A. (2021). Wdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), 24-40. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.11 (in Polish).

Grodziska-Jurczak, M., & Cent, J. (2001). Expand the partnership principle in the environmental policy-making process in Poland. Journal of Environmental Policy & Planning, 3(2), 137-154.

Gupta, A., & Sharma, B. (2022). Municipal Waste Management: Planning, Organization, and Control. Journal of Urban Planning and Development, 148(1), 45-60.

Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388

Hoornweg, D., Bhada-Tata, P., & Kennedy, C. (2015). Waste Production Must Peak this Century. Nature, 502, 615-617. https://doi.org/10.1038/502615a

Hordyńska, M. (2021). Kooperacja przedsiębiorstw jako podstawa logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, 2-7. http://dx.doi.org/10.33226/1231-2037.2021.2.1 (in Polish).

Jabłońska, Ż., & Piorunowska-Kokoszko, J. (2023). Zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwie w erze zrównoważonego rozwoju-analiza przypadku spółki grupy Komandor. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 67(3), 21-29. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2023.3.03 (in Polish).

Kaźmierczak, A., & Smoliński, A. (2019). Evaluation of the effectiveness of municipal waste management in Poland in the context of circular economy. Sustainability, 11(12), 3428.

Kijewska, A., & Kowalska, A. (2017). Efektywność systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Gdańska. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 33(1), 103-120. (in Polish).

Kijowski, A. (2020). Zarządzanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(1), 73-84. (in Polish).

Kozłowski, R., & Kozłowski, M. (2012). Gospodarka odpadami komunalnymi a zrównoważony rozwój miast. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 29, 55-66. (in Polish).

Kumar, T., Gupta, H., & Bhatia, V. (2020). Waste collection route optimization: A review of recent advances and challenges. Waste Management, 102, 27-42.

Liu, H., & Wang, J. (2023). Innovative Waste Processing Technologies for Sustainable Environment. Advances in Environmental Research, 23(1), 112-130.

Magiera, R. (2018). Modele i metody statystki matematycznej. Wrocław: Publishing Office GiS. (in Polish).

McDougall, F., White, P., Franke, M., & Hindle, P. (2001). Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory. Oxford: Blackwell Science Ltd.

Michalak, J. (2017). Zarządzanie odpadami komunalnymi w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 69(1), 5-26. (in Polish).

Ministry of the Environment. (2016). National Waste Management Plan 2022. https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/DGO/Kpgo_2022_EN.doc

Mosnegutu, E. F., Panainte-Lehăduș, M., Nedeff, F., Tirtoaca (Irimia), O., & Tomozei, C. (2020). Waste management evaluation in the context of sustainable development. International Journal of Conservation Science, 11(1), 179-188. https://ijcs.ro/public/IJCS-20-17_Mosnegutu.pdf

Nowaczek, A., Kulczycka, J., & Pędziwiatr, E. (2019). Przegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE. In J. Kulczycka (Ed.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych (pp. 21-34). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. (in Polish).

Nowakowski, P., & Kowalski, Z. (2015). Efektywność systemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 394, 147-156. (in Polish).

Olszewski, K., & Białecka, B. (2019). Badania w zarządzaniu odpadami komunalnymi – wybrane metody i narzędzia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 71(6), 2-11. (in Polish).

Rada, E. C., Istrate, I. R., Popescu, D., & Rada, M. (2021). An overview of municipal solid waste management in Romania. Journal of Cleaner Production, 284, 125202.

Sagan, M. (2021). Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 59(2), 27-39. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.3 (in Polish).

Sielicka, E., Choma, A., & Kowalczyk, D. (2018). Zrównoważona logistyka jako element kultury zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Гуманітарний Корпус, 28, 144-151. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/31130/1/gum_28.pdf (in Polish).

Smith, J., & Jones, M. (2022). Global Waste Management Issues and Challenges. International Journal of Waste Management, 10(4), 340-356.

Szpadt, R. (2008). Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 11, 474-486. (in Polish).

Świderska-Burek, U. (2018). Kontrola w zarządzaniu odpadami komunalnymi. Problemy Jakości, 50(7), 8-14. (in Polish).

Tchórzewska-Cieślak, B., & Kardaś, D. (2018). Municipal solid waste management systems: A review of global practices. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(2), 1006-1022.

Voukkali, I., & Zorpas, A. A. (2022). Evaluation of urban metabolism assessment methods through SWOT analysis and analytical hierocracy process. The Science of the Total Environment, 807, 150700. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150700

Waclawek, W. (2019). Gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63(5), 42-52. (in Polish).

Wang, C., Qin, J., Qu, C., Ran, X., Liu, C., & Chen, B. (2021). A smart municipal waste management system based on deep learning and Internet of Things. Waste Management, 135, 20-29. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.08.028

Wąsowicz, K., Famielec, S., & Chełkowski, M. (2020). Municipal waste management in modern cities. https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/3735/1/Municipal...%20pdf%20online.pdf

Wilson, D. C. (2023). The Significance of Proper Waste Management for Environmental Protection and Quality of Life. Sustainable Development Review, 15(3), 201-216.

Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, C., & Iacovidou, E. (2015). Global Waste Management Outlook. https://eprints.whiterose.ac.uk/99773/

Woźniak, M. (2011). Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce - wybrane problemy. Rocznik Ochrona Środowiska, 13, 1509-1524. (in Polish).

Zhang, J., Qin, Q., Li, G., & Tseng, C. H. (2021). Sustainable municipal waste management strategies through life cycle assessment method: A review. Journal of Environmental Management, 287, 112238. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112238

Zielińska, A., & Kulczycka, J. (2016). Ocena efektywności systemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 32(3), 99-112. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.