Ecological and climatic challenges facing documents of local development strategies (on the example of Lower Silesian municipalities in Poland)
PDF

Keywords

global climate change
local development strategies
municipalities
Lower Silesia

How to Cite

Czaja, S., & Rutkowska, M. (2023). Ecological and climatic challenges facing documents of local development strategies (on the example of Lower Silesian municipalities in Poland). Economics and Environment, 86(3), 366-381. https://doi.org/10.34659/eis.2023.86.3.580

Abstract

The paper presents the results of a study on how global climate change is reflected in local development strategies. The study included 173 Lower Silesian municipalities and is one of those rarely undertaken in the Polish literature. They were based on original studies of local development strategies carried out between 2016 and 2022, as well as interviews with those responsible for preparing and updating these documents. The research covered 250 local development strategies developed for 173 Lower Silesian municipalities (existing and updated).  

The authors briefly discussed the importance of development strategies in the functioning of municipalities and local communities. The main formal and substantive mistakes made in such documents are also presented. The main element of the presentation was the ways (forms) and the extent to which global climate change is reflected in municipal development strategies. The study has confirmed the main hypothesis that global climate change is insufficiently addressed at the local level in the analysed municipalities. 

PDF

References

Adamowicz, M. (2003). Strategie rozwoju lokalnego. Tom I. Aspekty instytucjonalne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. (in Polish).

Becla, A. (2017). Wybrane problemy gminnych polityk informacyjnych w świetle badań empirycznych. Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne (1), 115-132. (in Polish).

Becla, A. (2018a). Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (in Polish).

Becla, A. (2018b). Wiarygodność źródeł informacji ekologicznej (na przykładzie gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny). Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne (2), 83-102. (in Polish).

Becla, A. (2019). Perspektywy samorządności lokalnej w społeczeństwie informacyjnym. Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne (3), 109-125. (in Polish).

Becla, A., & Czaja, S. (2016). Samorządność terytorialna w społeczeństwie informacyjnym i dobie Internetu. In M. Adamczyk & W. Olszewski (Eds.), Społeczności lokalne. W 25-leciu odrodzonej samorządności. Perspektywa interdyscyplinarna (pp. 149-163). Polkowice: Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego. (in Polish).

Brol, R. (2004). Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1023, 253-261. (in Polish).

Czaja, S., & Becla, A. (2007). Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. (in Polish).

Dzwonkowska-Godula, K. (2018). Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz. Studia Obszarów Wiejskich, 51, 27-45. (in Polish).

Fleszar, D. (2015). Rola polityki informacyjnej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas – Zarządzanie, 3, 187-203. (in Polish).

Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. (in Polish).

Hlepas, N., Kersting, N., Kuhlmann, S., Swianiewicz, P., & Teles, F. (Eds.). (2018). Sub-muncipial Governance in Europe. Decentralization beyond the municial tier. London: Palgrave Macmillian.

Imiołczyk, B. (2006). ABC samorządu terytorialnego. Warszawa: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kersting, N. (2016). Urbane Innovation. Wiesbaden: Springer VS.

Klasik, A., & Kuźnik, F. (2001). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. (in Polish).

Kost, A., & Wehling, H.-G. (2010). Kommunalpolitik in den deutschen Ländern: Eine Einführung. Springer - Verlag.

Kozłowski, I. (1997). Polityka informacyjna gminy. In J. Regulska (Ed.), Grochem o ścianę. Polityka informacyjna gminy (pp. 29). Warszawa: Wydawnictwo Samorządowe FRDL. (in Polish).

Michałowski, S., & Mich, W. (Eds.). (2006). Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. (in Polish).

Nowińska, E. (1997). Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. (in Polish).

Popławski, M. (2017). Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji. Toruń: Wydawnictwo naukowe GRADO. (in Polish).

Poskrobko, B. (Ed.). (2009). Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Poskrobko, B. (Ed.). (2010a). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Poskrobko, B. (Ed.). (2010b). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktycznych. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Poskrobko, B. (Ed.). (2011a). Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Poskrobko, B. (Ed.). (2011b). Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Poskrobko, B. (Ed.). (2011c). Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. (in Polish).

Radzik-Maruszak, K. (2019). Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. (in Polish).

Społeczności lokalne – studia interdyscyplinarne. Seria wydawnicza Uczelni Jana Wyrzykowskiego z lat 2016-2022. (in Polish).

Stando, A. (2013). Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Biblioteka Regionalisty, 13, 247-266. (in Polish).

Szkudlarek, P., & Milczarek, A. (2014). Rola społeczeństwa informacyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 50(3), 231-242. (in Polish).

Szostak-Nowacka, P. (2019). Co samorząd musi w komunikacji? O komunikacyjnych aspektach realizacji postulatu upodmiotowienia społeczności lokalnych. In M. Mazur & M. Kornacka-Grzonka (Eds.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Tom II. Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne (pp. 47-63). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (in Polish).

Szostok, P., & Rajczyk, R. (2013). Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów. Katowice: Wydawnictwo Gnome. (in Polish).

Tutaj, J. (2018). Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Społeczności lokalne. Studia interdyscyplinarne (2), 35-44. (in Polish).

Wysocka, E., & Koziński, J. (1999). Strategia rozwoju województw i gmin – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji. (in Polish).

Wyszomirski, A., & Chruściel, T. (2015). Komunikacja społeczna samorządu terytorialnego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (16), 389-400. (in Polish).

Ziemba, E. (2017). Zrównoważone społeczeństwo informacyjne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. (in Polish).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.