Conditions and possibilities of using e-logistics in manufacturing enterprises
PDF

Keywords

e-logistics
logistics management
manufacturing enterprises

How to Cite

Tokarski, Daniel, and Maciej Bielecki. 2024. “Conditions and Possibilities of Using E-Logistics in Manufacturing Enterprises”. Economics and Environment 88 (1): 725. https://doi.org/10.34659/eis.2024.88.1.725.

Abstract

Progressing globalisation, competitiveness and implemented technological innovations constitute important challenges for enterprises operating in such a turbulent environment. Organisations are forced to adapt much faster and more flexibly to rapidly changing market conditions. Manufacturing companies realise that it is impossible to meet market requirements by constantly using conventional methods of operation, especially in the sphere of physical flows of goods, information and financial resources, for which logistics is responsible. One of the solutions that can support manufacturing companies is e-logistics, which enriches logistics phases and processes in the sphere of information technology (IT) and information and communication technologies (ICT). The aim of the study is to identify the conditions and possibilities of using e-logistics in Polish manufacturing enterprises.

PDF

References

Alt, R., & Zbornik, S. (2003). Integration of Electronic Services in the Execution of Business Transactions. In J. Monteiro, P. Swatman & L. Tavares (Eds.), Towards the Knowledge Society (pp. 717-732). Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-35617-4_48

Andrzejczak, B. (2013). Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 439-445. (in Polish).

Aponowicz, J. (2015). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne. Warszawa: Difin. (in Polish).

Beier, F., & Rutkowski, K. (2004). Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menadżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra decyzyjna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. (in Polish).

Burak, M. (2022). E-Logistics: A Bibliometric and Visualization Analysis. Science & Technology Libraries, 41(4), 385-396. https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.2007440

Chen, S. K., Meng, Q., & Choi, T. M. (2022). Transportation research Part E-logistics and transportation review: 25 years in retrospect. Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review, 161, 102709. https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102709

Davidaviciene, V., & Meidute, I. (2011). Quality of e-logistics in e-commerce: consumer perception. Libere Economy Forum, 90-99.

EPC Projekt. (2023, December 11). Engineering Procurement Construction Projekt S.A. https://www.epcprojekt.pl (in Polish).

Erceg, A., & Sekuloska, J. (2019). E-logistics and e-SCM: How to increase competitiveness. Logforum, 15(1), 155-169. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.323

Imran, M., Hamid, S., Aziz, A., & Hameed, W. (2019). The contributing factors towards e-logistic customer satisfaction: A mediating role of information technology. Uncertain Supply Chain Management, 7(1), 63-72. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2018.5.002

Inayatulloh. (2021). E-logistic SMEs model: Information technology to support SMEs logistics. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Sao Paulo, Brazil, 1626-1632.

Kim, D., Lee, H., Kim, J., Ahn, Y., & Ryu, K. (2002). Moving Objects Relational Model and Design for e-Logistics Applications. Proceedings of the First International Conference on Information Technology and Applications, 519-524.

Nadeem, S., Hameed, W., Alvi, A. K., & Iqbal, J. (2018). Performance Indicators of E-Logistic System with mediating role of Information and Communication Technology (ICT). Journal of Applied Economics and Business Research, 8(4), 217-228.

Niżyński, S., Żurek, J., & Ligier, K. (2011). Logistyka dla inżynierów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. (in Polish).

Oh, S., Hwang, J., & Lee, Y. (2003). E-logistics platform with business process automating component. Journal of Computer Information Systems, 44(1), 158-161. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-677-8.ch080

Olszański, M., & Piech, K. (2012). E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (in Polish).

Qurtubi, Q., Janari, S., & Melinska, A. F. (2021). The Development of Research on e-Logistics. Studies of Applied Economics, Special Issue: Managing Economic Growth in Post COVID Era: Obstacles and Prospects, 39(4), 1-9. https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4486

Rutkowski, K. (2002). Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Sarkis, J., Meade, L., & Talluri, S. (2017). E-logistics and the natural environment. Supply Chain Management, 9(4), 303-312. https://doi.org/10.1108/13598540410550055

Sułkowski, Ł., & Morawski, P. (2012). Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-logistyka). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(16), 141-158. (in Polish).

Szymanik, E. (2016). Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5(953), 107-124. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507 (in Polish).

Ta, H., Esper, T., Hofer, A. R., & Sodero, A. (2023). Crowdsourced delivery and customer assessments of e-Logistics Service Quality: An appraisal theory perspective. Journal of Business Logistics, 44(1), 345-368. https://doi.org/10.1111/jbl.12327

Wang, Y. (2009). Research on the Structure of E-logistic Information System. Proceedings of The Eighth International Conference on Information and Management Sciences, 8, 186-190.

Wierzeczycki, W. (2012). E-logistyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (in Polish).

Zunder, T., & Islam, D. (2011). E-Logistics systems applications for service users and providers. Transportation Research Record, 2238(2238), 50-60. https://doi.org/10.3141/2238-07

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Economics and Environment

Downloads

Download data is not yet available.